Транзитні перевезення

Порядок встановлення пільгових тарифів на перевезення транзитних вантажів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Укрзалізниці

31.12.2014 № 791-Ц/Од

(зі змінами)

22.06.2015 №200-Ц/Од

04.08.2015 №261-Ц/Од

 

 

ПОРЯДОК

встановлення пільгових тарифів на перевезення транзитних вантажів

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок встановлення пільгових тарифів на перевезення транзитних вантажів (далі – Порядок) розроблено з метою забезпечення виконання пункту 3.4 Порядку встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики Залізниць держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні, на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 04 жовтня 2012 року № 589 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за            № 1762/22074, (далі – Порядок встановлення коефіцієнтів), та реалізації наданих Державній адміністрації залізничного транспорту України повноважень щодо встановлення пільгових тарифів зі знижкою не більш як 50% від тарифів, установлених Тарифною політикою залізниць держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на відповідний фрахтовий рік (далі – Тарифна політика).

1.2.  Порядок визначає критерії, правила встановлення пільгових тарифів, регламент розгляду пропозицій, введення в дію звітування про встановлені пільгові тарифи та  виконання умов надання цих тарифів на перевезення транзитних вантажів залізничним транспортом України.

1.3. Дія цього Порядку поширюється на перевезення транзитних вантажів, для яких провізні платежі визначаються відповідно до положень Тарифної політики.

 

2. Критерії та правила встановлення пільгових тарифів на перевезення транзитних вантажів

2.1. Пільгові тарифи – тарифи, які визначаються за Тарифами тарифної політики із застосуванням знижки у розмірі наданих Укрзалізниці повноважень.

Тарифи Тарифної політики – тарифи, прийняті на Тарифній Конференції.

Пільгові тарифи встановлюються:

для конкретного вантажу, з урахуванням кон’юнктури міжнародного транспортного ринку та світових цін на продукцію, що перевозиться залізницями;

за окремими напрямками перевезень;

під визначені обсяги перевезення;

наскрізні за погодженням з інозалізницями (іноперевізниками), морськими, річковими портами, поромами, термінальними комплексами.

 

2.2. Критеріями для визначення пільгових тарифів є конкретно обумовлені: вид вантажів, регіон формування вантажопотоку, обсяги та напрямки перевезень, термін дії тарифів.

2.3. Пільгові тарифи для конкретного вантажу встановлюються на підставі моніторингу основних ціноутворюючих факторів, у тому числі:

собівартості перевезень залізничним транспортом;

рівня тарифів, що склався у попередній фрахтовий рік;

рівня тарифів на перевезення вантажів у межах України;

динаміки обсягів перевезень окремих видів вантажів;

кон’юнктури міжнародного транспортного ринку та рівня тарифів на залізницях, що складають конкуренцію залізницям України;

логістики транспортування вантажів на альтернативних українському напрямках перевезень (за наявності);

рівня світових цін на продукцію, що перевозиться залізницями (за наявності);

частки транспортної складової в ціні продукції (за наявності);

інших факторів, що суттєво впливають на конкурентоспроможність перевезень територією України.

Собівартість перевезень визначається за даними існуючого програмного продукту з урахуванням виду перевезень (транзит звичайний, транзит через порти, транзит із заходу). У разі відсутності актуалізованого програмного продукту собівартість визначається з урахуванням коригуючого коефіцієнта, який розраховується шляхом співвідношення середньої собівартості за 10 ткм у вантажних перевезеннях на поточний календарний рік (за очікуваний або звітний період) до середньої собівартості за період, дані якого використані у програмному продукті.

Собівартість для перевезень контейнерів та контрейлерів, у т.ч. якщо такі перевезення пов’язані з організацією контейнерних (контрейлерних) поїздів, може визначатися за залежними від обсягів вантажних перевезень витратами. При цьому собівартість, визначена за програмним продуктом, коригується на коефіцієнт, який враховує відсоток залежних витрат під час перевезень вантажів.

2.4. Пільгові тарифи за окремими напрямками перевезень встановлюються для конкретного вантажу та напрямку перевезень, за якими завдяки більш конкурентними тарифам досягається:

збільшення або збереження існуючих обсягів перевезень вантажів;

залучення нових обсягів перевезень;

повернення втрачених обсягів перевезень вантажів, які раніше перевозилися територією України;

залучення обсягів перевезень у власних вагонах і контейнерах на власні термінали на умовах узгодження паритетних ставок (знижок) на перевезення та переробку вантажів на цих терміналах.

2.5. Пільгові тарифи під  визначені обсяги перевезення встановлюються для конкретних вантажів, за конкретними напрямками по залізницях України, з визначенням розміру обсягу та періоду, за який вони обліковуються, та діють для всіх вантажовласників, експедиторських організацій, під кодами яких здійснюються ці перевезення.

2.5.1. При встановленні пільгових тарифів на перевезення вантажів за конкретними напрямками із зазначенням розміру обсягів перевезень, плата нараховується відразу із застосуванням цих тарифів (за виключенням відкладених тарифів).

При невиконанні встановлених обсягів перевезень плата перераховується із застосуванням коефіцієнтів або ставок, встановлених на даному напрямку без зазначення обсягів перевезень, при відсутності таких тарифів – плата перераховується на загальних умовах.

Загальні умови – коефіцієнти до базових ставок Тарифної політики, встановлені на перевезення конкретних вантажів за всіма напрямками, для яких не зазначено виконання обсягів перевезень.

2.5.2. При встановленні пільгових тарифів на перевезення вантажів за конкретними напрямками з градацією обсягів перевезень може встановлюватися додаткова знижка, яка застосовується після виконання відповідних обсягів.

2.5.3. При встановленні пільгових тарифів на перевезення вантажів за конкретними напрямками з градацією обсягів перевезень плата за перевезення спочатку нараховується за тарифом, встановленим для найменшого обсягу. При виконанні більшого обсягу перевезень плата за перевезення перераховується за тарифом, встановленим для цього обсягу.

2.5.4. До відкладених тарифів відносяться тарифні ставки або понижуючі коефіцієнти до базових ставок Тарифної політики, встановлені з відтермінованою дією, та за умови залучення обумовлених обсягів перевезення вантажів за конкретними напрямками по залізницях України.

При встановленні відкладених тарифів плата за перевезення спочатку нараховується із застосуванням коефіцієнтів або ставок, встановлених на даному напрямку без зазначення обсягів перевезень.

При виконанні обсягу перевезень, встановленого за умови відкладеного тарифу, плата за перевезення перераховується із застосуванням відкладеного тарифу, з подальшим зарахуванням ДП «Український Державний розрахунковий центр міжнародних перевезень» на картку обліку коштів різниці між провізними платами, як передоплати за майбутні перевезення.

При невиконанні встановлених обсягів перевезень відкладений тариф не застосовується та плата за перевезення не перераховується.

2.5.5. Підведення підсумків виконання визначених обсягів перевезень вантажів здійснюється ДП «Український транспортно-логістичний центр» (далі – ДП «УТЛЦ») спільно з ДП «Український Державний розрахунковий центр міжнародних перевезень» щомісячно, щоквартально - у разі встановлення середньомісячного обсягу або за квартал; та за підсумками року - у разі встановлення річного обсягу. Підсумки виконання проводяться шляхом сумування обсягів вантажів всіх вантажовласників, експедиторських організацій, під кодами яких здійснювались перевезення по території України з конкретних станцій або за конкретними напрямками, на підставі відомостей перевізного документу – додаткового екземпляру дорожньої відомості та за датою поставлення календарного штемпелю:

станції відправлення – для вантажів, перевезення яких здійснено за накладною прямого міжнародного залізничного сполучення;

станції переоформлення накладної – для вантажів, перевезення яких здійснено з переоформленням залізничної накладної одного міжнародного транспортного права на інше.

При округленні обсягів перевезень до цілих тис. тонн, обсяг менше 0,5 тис. тонн не враховується, обсяг більше 0,5 тис. тонн округлюється до 1 тис. тонн.

2.5.6. За умови виконання або невиконання визначених обсягів перевезень ДП «Український Державний розрахунковий центр міжнародних перевезень» здійснює перерахунок провізної плати відповідно до положень Тарифної політики та умов договорів про організацію перевезень транзитних вантажів залізницями України на відповідний фрахтовий рік.

2.5.7. ДП «Український Державний розрахунковий центр міжнародних перевезень» проводить перерахунок провізної плати всім вантажовласникам, експедиторським організаціям, під кодами яких здійснювались зазначені перевезення.

2.5.8. У разі надання вантажовласниками, експедиторськими організаціями підтвердження настання форс-мажорних обставин, передбачених договором про організацію перевезень транзитних вантажів залізницями України, які спричинили неможливість виконання встановлених обсягів перевезень вантажів,  або надання інформації про причини неможливості виконання встановлених обсягів перевезень вантажів Комісія може прийняти рішення щодо звільнення від зобов’язань та неперерахування провізної плати.

Це рішення доводиться до ДП «Український Державний розрахунковий центр міжнародних перевезень» для виконання.

2.5.9. Для тарифів Тарифної політики під визначені обсяги, діє порядок обліку, підведення підсумків обсягів перевезень вантажів та перерахунку плати за перевезення у разі невиконання встановлених обсягів, встановлений для пільгових тарифів.

2.6. Пільгові тарифи у рамках наскрізних встановлюються відповідно до вимог законодавства за погодженням з інозалізницями (іноперевізниками), морськими, річковими портами, поромами, власниками термінальних комплексів у портах, на прикордонних переходах та регіонах формування вантажопотоків на паритетних взаємовигідних умовах з урахуванням перспективності напрямків перевезень, залучення вантажопотоків з інших видів транспорту, виконання експериментальних перевезень, перевезень гуманітарних вантажів та ін.

 

3. Регламент розгляду пропозицій щодо встановлення пільгових тарифів

3.1. Звернення та пропозиції щодо встановлення пільгових тарифів на перевезення транзитних вантажів (далі - Пропозиції), які надходять в Укрзалізницю, надаються на розгляд Голові Комісії, а в разі його відсутності – заступнику Голови.

3.2. Пропозиції повинні містити обґрунтування доцільності встановлення пільгових тарифів, необхідні дані (найменування вантажу, код ГНВ; маршрут перевезення вантажу територією України; обсяг перевезень, що планується залучити після встановлення конкурентніших тарифних умов), а також наступний рекомендований перелік  відомостей:

найменування відправника, станції відправлення, країни відправлення або найменування вантажоодержувача, станції призначення, країни призначення;

відстань перевезення;

тип вагонів та їх належність;

завантаження вагона;

обсяг існуючих перевезень;

діючий тариф (дол. США за 1 тонну) або коефіцієнт до базових ставок Тарифної політики;

розмір тарифних ставок або коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики, що запитується;

альтернативні напрямки перевезень вантажу та провізна плата при перевезеннях залізницями інших країн, або іншими видами транспорту.

3.3. Пропозиції, що надійшли, направляються Головою Комісії, а в разі його відсутності – заступником Голови у встановленому порядку до ДП «УТЛЦ» для підготовки розрахунків, обґрунтування та пропозицій доцільності встановлення запропонованого рівня тарифів.

3.4. Пропозиції з розрахунками, підготовленими ДП «УТЛЦ», розглядаються Комісією. За результатами розгляду Пропозицій Комісією приймаються відповідні рішення.

У разі, якщо Пропозиції не містять відповідного обґрунтування та необхідних для надання пільгового тарифу даних, такі Пропозиції до розгляду Комісією не приймаються.

 

4. Введення в дію пільгових тарифів

4.1. Пільгові тарифи за окремими напрямками перевезень встановлюються терміном не менше як на квартал з подальшим обґрунтуванням та рішенням Комісії щодо подовження терміну їх дії.

4.2. Датою введення в дію пільгового тарифу - є дата затвердження протоколу засідання Комісії, якщо не обумовлена конкретна дата введення в дію цього пільгового тарифу.

4.3. Рішення про прийняті пільгові тарифи доводяться до відома вантажовласників, експедиторських організацій, залізничних адміністрацій країн-учасниць Тарифної Угоди, зацікавлених підприємств, організацій, установ-користувачів транспортних послуг.

4.4. Інформація про пільгові тарифи розміщується на офіційному веб-сайті Укрзалізниці.

 

5. Звітування про встановлені пільгові тарифи

5.1. Інформація щодо рішень, прийнятих Комісією по встановленню пільгових тарифів, протягом п’яти робочих днів з дати прийняття надається до Мінінфраструктури.

5.2. Щоквартально та протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати закінчення терміну надання знижки ДП «УТЛЦ» проводить аналіз ефективності її надання та за результатами цього аналізу згідно з додатками 2, 3 до Порядку встановлення коефіцієнтів, подає матеріали до Мінінфраструктури.

 5.3. Відповідальність за надання Укрзалізницею зазначених матеріалів до Мінінфраструктури в установлені терміни покладається на ДП «УТЛЦ».

 

 

Начальник Департаменту

комерційної роботи                                                                            Ю.А. Меркулов