Транзитні перевезення

Положення про Тарифну комісію УЗ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Укрзалізниці

31.12.2014 № 791-Ц/Од (зі змінами)

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Тарифну Комісію

Державної адміністрації залізничного

транспорту України

 

1. Загальні положення

1.1.Тарифна Комісія Державної адміністрації залізничного транспорту України (далі - Комісія) утворена з метою розробки пропозицій по вдосконаленню тарифної політики на залізничному транспорті, прийняття рішень щодо: встановлення пільгових тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом; укладення договорів про організацію перевезень транзитних вантажів залізницями України з вантажовласниками та/або експедиторськими організаціями (далі – Договір); оголошень та проведення конкурсів залізницями (підприємствами) на передачу вантажних вагонів в оренду; забезпечення своєчасного надходження провізних платежів за перевезення вантажів та з питань, які стосуються спірних сум платежів за виконані перевезення вантажів; перегляду встановлених обсягів перевезень.

 

1.2. У своїй роботі Комісія керується:

Конституцією України, Законами України («Про ратифікацію Угоди про проведення узгодженої політики у визначенні транспортних тарифів», «Про залізничний транспорт», «Про транзит вантажів», «Про транспортно-експедиторську діяльність», «Про оренду державного та комунального майна» та ін.); Угодою про міжнародне залізничне вантажне сполучення (СМГС); Конвенцією про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ); Тарифною Угодою залізничних адміністрацій  (Залізниць) держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 17 лютого 1993 року; Методикою розрахунку і порядку використання плати та оренду державного майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року № 786;  Положенням про Державну адміністрацію залізничного транспорту України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року № 262; Статутом залізниць України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 1998 року № 457; Збірником тарифів на перевезення  вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 26 березня 2009 року № 317, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 15 квітня 2009 року № 340/16356 (далі – Збірник тарифів); Положенням про Міністерство інфраструктури України, затвердженим Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581; наказами Міністерства інфраструктури України та Укрзалізниці; Тарифною політикою залізниць держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на відповідний фрахтовий рік (далі – Тарифна політика); Порядком встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики Залізниць держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України від 04 жовтня 2012 року № 589 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1762/22074 (далі – Порядок встановлення коефіцієнтів); Інструкцією про передачу в оренду вантажних вагонів, затвердженою наказом Міністерства  інфраструктури України від 18 листопада 2013 № 931, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 08 січня 2014 за № 2/24779; Порядком укладення договору оренди вантажних вагонів, затвердженим наказом Укрзалізниці від 29 травня 2014 № 234-Ц/од.; Порядком встановлення пільгових тарифів на перевезення транзитних вантажів; Порядком встановлення пільгових тарифів на перевезення вантажів у межах України та цим Положенням.

 

2. Основними завданнями та  функціями Комісії є:

2.1. Розгляд звернень, в тому числі вантажовласників або експедиторських організацій (далі – звернення), з питань:

встановлення пільгових тарифів;

укладення або переукладення Договорів;

зміни визначених обсягів перевезень вантажів;

спірних сум платежів;

застосування штрафних санкцій;

зміни порядку визначення плати за перевезення вантажів на особливих умовах;

передачі в оренду вантажних вагонів залізниць та підприємств,  підпорядкованих Укрзалізниці (з урахуванням полігону курсування, технічного стану вантажних вагонів та роду рухомого складу та ін.);

2. 2. Розгляд пропозицій  з питань:

вдосконалення тарифної політики на залізничному транспорті;

встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики та тарифних ставок у дол.США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками на відповідний фрахтовий рік згідно з Порядком встановлення коефіцієнтів;

встановлення пільгових тарифів;

збільшення або зменшення ставок Тарифної політики більш ніж на 50%;

рівня ставок договірних тарифів, які пов'язані з організацією перевезень транзитних вантажів;

розробки рекомендованої форми Договору, змін та доповнень до нього протягом року;

стартового розміру орендної плати вантажних вагонів, що зазначається в оголошенні на проведення конкурсу в залежності від полігону курсування та технічного стану вантажних вагонів;

прийняття заходів щодо забезпечення своєчасного надходження провізних платежів за перевезення;

виконання взаємних договірних зобов'язань між Укрзалізницею і вантажовласниками та/або експедиторськими організаціями;

перерахунку провізної плати у разі невиконання визначених обсягів перевезень;

узгодження рівня плати за користування вагонами, що перебувають на балансі державних вагонних компаній (далі – ДВК).

виконання експедиторськими організаціями обсягів перевезень вантажів за умови надання пільгових тарифів під визначені обсяги перевезень.

 

3. Правами Комісії є:

3.1. приймати рішення по встановленню пільгових тарифів, які вводяться в дію наказом Укрзалізниці, у межах повноважень, наданих Мінінфрастуктури, зі знижкою не більш як:

50% від тарифів, встановлених Тарифною політикою;

20% від загальних тарифів Збірника тарифів;

3.2. надавати пропозиції щодо встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики та тарифних ставок у дол.США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками на відповідний фрахтовий рік або щодо їх збільшення та зменшення більше ніж на 50% протягом фрахтового року;

3.3. приймати рішення  про застосування службового тарифу;

3.4. затверджувати рівень ставок договірних тарифів, які пов'язані з організацією перевезень транзитних вантажів;

3.5. затверджувати рекомендовану форму Договору на новий фрахтовий рік;

3.6. визначати на підставі чинного законодавства перелік документів, необхідних для укладення  (та переукладення) Договорів;

3.7. приймати рішення щодо укладення (або переукладення) Договорів, внесення змін та доповнень до Договорів на основі установчих, банківських та інших документів, необхідних для укладання Договору, та з урахуванням виконання вантажовласником, експедитором договірних зобов’язань у попередньому звітному періоді;

3.8. визначати розмір першого внеску грошових коштів як оплату за майбутні перевезення для вантажовласників та/або експедиторських організацій, які вперше укладають Договір з Укрзалізницею;

3.9. приймати рішення щодо дострокового розірвання Договорів;

3.10. визначати облік обсягів для вантажів, перевезення яких здійснюється за пільговими тарифами;

3.11. приймати рішення щодо перерахування провізної плати при невиконані визначених обсягів перевезень; у разі надання вантажовласниками та/або експедиторськими організаціями підтвердження настання форс мажорних обставин або обґрунтування щодо неможливості виконання визначених обсягів перевезень вантажів – провізна плата за рішенням Комісії може не перераховуватись;

3.12. приймати рішення щодо доцільності передачі вантажних вагонів в оренду на підставі наданих залізницями та підприємствами, підпорядкованими Укрзалізниці, матеріалів про оголошення та проведення ними конкурсів, і надавати пропозиції щодо умов проведення конкурсу, зокрема, стартового розміру орендної плати цих вагонів, полігону курсування та терміну дії договору оренди; запрошувати для розгляду зазначеного питання представників  Департаменту майнових та земельних ресурсів;

3.13. узгоджувати рівень плати за користування вагонами, що перебувають на балансі ДВК;

3.14. приймати рішення щодо спірних сум платежів за виконані перевезення вантажів;

3.15. приймати рішення щодо правомірності застосування штрафних санкцій за невиконання вантажовласниками, експедиторськими організаціями положень СМГС, Статуту залізниць, Правил перевезень вантажів та договірних зобов'язань;

3.16. приймати рішення щодо визначення плати за перевезення вантажів на особливих умовах  без застосування підвищення на 20%;

3.17. запрошувати для участі в засіданнях Комісії з власної ініціативи або на прохання вантажовласників та/або експедиторських організацій їх повноважних представників на час розгляду питань, що безпосередньо їх стосуються.

 

4. Склад Комісії затверджується наказом Укрзалізниці. Голова Комісії керує її діяльністю та несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань.

 

 5. Формою роботи Комісії є засідання.

Члени Комісії приймають участь у засіданнях  Комісії особисто. Засідання Комісії є правомірними у разі присутності 2/3 її складу.

 

6. Засідання Комісії скликаються її Головою, а у разі відсутності – заступником Голови Комісії, і проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

 

7. Перелік осіб, які не є членами Комісії, але можуть бути присутні на засіданні, визначається її Головою, а у разі відсутності – заступником Голови Комісії .

 

8. Перелік питань, які будуть розглядатись на черговому засіданні Тарифної комісії, надавати членам Тарифної комісії заздалегідь.

 

9. Відповідальність за підготовку та надання необхідних матеріалів на засідання Комісії покладається на:

9.1. ДП «Український транспортно-логістичний центр»

з питань:

здійснення аналізу, розрахунків і підготовки пропозицій по встановленню тарифів на перевезення транзитних вантажів, в т.ч. згідно звернень;

виконання взаємних договірних зобов'язань між Укрзалізницею і вантажовласниками, експедиторськими організаціями;

погодження з інозалізницями (іноперевізниками), морськими, річковими портами, поромами, термінальними комплексами наскрізних тарифів;

рівня плати за користування вагонами, що перебувають на балансі ДВК вагони ДВК.

з питань підготовки до Мінінфраструктури:

пропозиції щодо встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики та тарифних ставок у дол.США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками на відповідний фрахтовий рік або щодо їх збільшення та зменшення більше ніж на 50% протягом фрахтового року;

          рішень по встановленню пільгових тарифів на перевезення транзитних вантажів протягом п'яти робочих днів з дати прийняття Комісією;

          щоквартального звіту про результати моніторингу ефективності встановлення пільгових тарифів та звіту протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати закінчення терміну дії пільгового тарифу згідно з додатками 2, 3 до Порядку встановлення коефіцієнтів (остаточного моніторингу).

 

9.2. Департамент комерційної роботи з питань:

ведення справ Тарифної політики, як органа Управління справами Тарифної політики Залізниць держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав у 2015 році;

надання пропозицій щодо пільгових тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги;

зміни порядку визначення плати за перевезення вантажів на особливих умовах;

надання пропозицій щодо оренди вантажних вагонів, у т.ч. стартового розміру орендної плати вантажних вагонів, який запропоновано наданих залізницями та підприємствами, підпорядкованими Укрзалізниці;

надання пропозицій щодо рівня ставок договірних тарифів, які пов'язані з організацією перевезень транзитних вантажів.

 

10. Рішення Комісії:

оформлюються протоколом (далі – Протокол Комісії), який затверджується Головою, у разі його відсутності – заступником Голови, у термін до 5 робочих днів з дня засідання Комісії.

приймаються 2/3 голосів членів, присутніх на засіданні. Якщо у когось з членів Комісії є особлива думка щодо прийнятого рішення, то її викладають на окремому аркуші, підписують і додають до Протоколу Комісії.

Відповідальність за підготовку Протоколу Комісії та за підготовку виписок (витягів) з нього покладається на ДП «Український транспортно-логістичний центр». 

Рішення Комісії доводяться до відома шляхом: направлення виписок  (витягів) з протоколу Комісії, підписаних її Головою або заступником Голови, або телеграм Укрзалізниці відповідальним виконавцям, підрозділам Укрзалізниці, ДП «Український Державний розрахунковий центр міжнародних перевезень», залізницям, вантажовласникам, експедиторським організаціям, підприємствам, звернення яких розглядались на засіданні Комісії.

Департамент комерційної роботи на основі рішень протоколу Комісії доводить їх до відома причетних з питань:

встановлення пільгових тарифів на перевезення вантажів у межах України; перевезень на особливих умовах; оренди вантажних вагонів, у т.ч. ставок орендної плати; змін та доповнень, що вносяться до пункту 12 розділу 2 додатку 3 до Тарифної політики.

Протокол Комісії відноситься до переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю Укрзалізниці, складається у двох примірниках, один з яких зберігається у справах Правового департаменту (оригінал), другий – у      ДП «Український транспортно-логістичний центр» (копія).

Протокол прошнуровується та завіряється печатками Правового департаменту.

 

11. Проекти наказів Укрзалізниці щодо встановлення пільгових тарифів на перевезення вантажів, відповідно до рішень Комісії готуються Департаментом комерційної роботи за погодженням з Фінансово-економічним та Правовим департаментами.

 

 

Начальник Департаменту

комерційної роботи                                                                           Ю.А.Меркулов