Друк

Положення про Тарифну комісію
ПАТ «Укрзалізниця»

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ПАТ «Укрзалізниця»

29.01.2016 № 036

(зі змінами)

29.03.2016 № 226

04.07.2017 № 449

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Тарифну комісію ПАТ «Укрзалізниця»

 

1. Загальні положення

1.1.Тарифна комісія ПАТ «Укрзалізниця» (далі - Комісія) утворена з метою розробки пропозицій по вдосконаленню тарифної політики на залізничному транспорті, прийняття рішень щодо: встановлення пільгових тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом; укладення договорів про організацію перевезень транзитних вантажів залізничним транспортом України з вантажовласниками та/або експедиторськими організаціями (далі – Договір); підготовки пропозицій по передачі вантажних вагонів в оренду; забезпечення своєчасного надходження провізних платежів за перевезення вантажів та з питань, які стосуються спірних сум платежів за виконані перевезення вантажів; перегляду встановлених обсягів перевезень.

 1.2. У своїй роботі Комісія керується:

Конституцією України, законами України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», «Про ратифікацію Угоди про проведення узгодженої політики у визначенні транспортних тарифів», «Про залізничний транспорт», «Про транзит вантажів», «Про транспортно-експедиторську діяльність», «Про оренду державного та комунального майна» та ін.; Угодою про міжнародне залізничне вантажне сполучення (СМГС); Конвенцією про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ); Тарифною Угодою залізничних адміністрацій (Залізниць) держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 17.02.1993; Методикою розрахунку і порядку використання плати та оренду державного майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786; Положенням про Міністерство інфраструктури України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2015 № 460; Статутом публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 735, Статутом залізниць України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1998 № 457 (далі – Статут залізниць); Збірником тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 26.03.2009 № 317, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.04.2009 за № 340/16356 (далі – Збірник тарифів); наказами Міністерства інфраструктури України, Укрзалізниці та ПАТ «Укрзалізниця»; Тарифною політикою залізниць держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на відповідний фрахтовий рік (далі – Тарифна політика) та цим Положенням. 

2. Основними завданнями та  функціями Комісії є:

2.1. Розгляд звернень, в тому числі вантажовласників або експедиторських організацій (далі – звернення), з питань:

встановлення пільгових тарифів;

укладення або переукладення Договорів;

зміни визначених обсягів перевезень вантажів;

спірних сум платежів;

застосування штрафних санкцій;

зміни порядку визначення плати за перевезення вантажів на особливих умовах;

передачі в оренду вантажних вагонів ПАТ «Укрзалізниця» (з урахуванням полігону курсування, технічного стану вантажних вагонів та роду рухомого складу та ін.);

2.2. Розгляд пропозицій  з питань:

вдосконалення тарифної політики на залізничному транспорті;

встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками на відповідний фрахтовий рік згідно з Порядком встановлення коефіцієнтів;

встановлення пільгових тарифів;

збільшення або зменшення ставок Тарифної політики більш ніж на 50%;

рівня ставок договірних тарифів, які пов'язані з організацією перевезень транзитних вантажів;

розробки рекомендованої форми Договору, змін та доповнень до нього протягом року;

стартового розміру орендної плати вантажних вагонів, що зазначається в оголошенні на проведення конкурсу в залежності від полігону курсування та технічного стану вантажних вагонів;

прийняття заходів щодо забезпечення своєчасного надходження провізних платежів за перевезення;

виконання взаємних договірних зобов'язань між ПАТ «Укрзалізниця» і вантажовласниками та/або експедиторськими організаціями;

перерахунку провізної плати у разі невиконання визначених обсягів перевезень;

виконання експедиторськими організаціями обсягів перевезень вантажів за умови надання пільгових тарифів під визначені обсяги перевезень.

3. Правами Комісії є:

3.1. Приймати рішення по встановленню пільгових тарифів, які вводяться в дію наказом ПАТ «Укрзалізниця», у межах повноважень, наданих Мінінфраструктури, зі знижкою не більш як:

50% від тарифів, встановлених Тарифною політикою, відповідно до Порядку встановлення пільгових тарифів на перевезення транзитних вантажів, наведеного у додатку 1 до цього Положення;

20% від загальних тарифів Збірника тарифів відповідно до Порядку встановлення пільгових тарифів на перевезення вантажів у межах України, наведеного у додатку 2 до цього Положення;

3.2. Надавати пропозиції щодо встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками на відповідний фрахтовий рік або щодо їх збільшення та зменшення більше ніж на 50% протягом фрахтового року;

3.3. Приймати рішення  про застосування службового тарифу;

3.4. Надавати пропозиції правлінню ПАТ «Укрзалізниця» на затвердження  щодо:

рівня ставок договірних тарифів, які пов'язані з організацією перевезень транзитних вантажів;

доцільності передачі вантажних вагонів ПАТ «Укрзалізниця» в оренду із залученням представників Департаменту майнових та земельних ресурсів;

3.5. Затверджувати рекомендовану форму Договору на новий фрахтовий рік;

3.6. Визначати на підставі чинного законодавства перелік документів, необхідних для укладення  (та переукладення) Договорів;

3.7. Приймати рішення щодо укладення (або переукладення) Договорів, внесення змін та доповнень до Договорів на основі установчих, банківських та інших документів, необхідних для укладання Договору, та з урахуванням виконання вантажовласником, експедитором договірних зобов’язань у попередньому звітному періоді;

3.8. Визначати розмір першого внеску грошових коштів як оплату за майбутні перевезення для вантажовласників та/або експедиторських організацій, які вперше укладають Договір з ПАТ «Укрзалізниця»;

3.9. Приймати рішення щодо дострокового розірвання Договорів;

3.10. Визначати облік обсягів для вантажів, перевезення яких здійснюється за пільговими тарифами;

3.11. Приймати рішення щодо перерахування провізної плати при невиконані визначених обсягів перевезень; у разі надання вантажовласниками та/або експедиторськими організаціями підтвердження настання форс мажорних обставин або обґрунтування щодо неможливості виконання визначених обсягів перевезень вантажів – провізна плата за рішенням Комісії може не перераховуватись;

3.12. Приймати рішення щодо спірних сум платежів за виконані перевезення вантажів;

3.13. Приймати рішення щодо правомірності застосування штрафних санкцій за невиконання вантажовласниками, експедиторськими організаціями положень СМГС, ЦІМ, Статуту залізниць, Правил перевезень вантажів та договірних зобов'язань;

3.14. Приймати рішення щодо визначення плати за перевезення вантажів на особливих умовах  без застосування підвищення на 20%;

3.15. Запрошувати для участі в засіданнях Комісії з власної ініціативи або на прохання вантажовласників та/або експедиторських організацій їх повноважних представників на час розгляду питань, що безпосередньо їх стосуються.

4. Особовий склад Комісії затверджується наказом ПАТ «Укрзалізниця».

5. Діяльністю Комісії керує Голова, який несе персональну відповідальність за виконання покладених завдань на Комісію.

 6. Формою роботи Комісії є засідання.

Члени Комісії приймають участь у засіданнях  Комісії особисто. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як дві третини усього складу. 

7. Засідання Комісії скликаються її Головою, а у разі його відсутності – одним з його заступників, і проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

8. Перелік осіб, які не є членами Комісії, але можуть бути присутні на засіданні, визначається її Головою, а у разі відсутності – одним з його заступників.

9. Повідомлення про проведення засідання Комісії надсилаються філією «Центр транспортної логістики» всім членам Комісії не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення засідання. У такому повідомленні зазначаються дата, час і місце проведення засідання Комісії, а також порядок денний.

10. Відповідальність за підготовку та надання необхідних матеріалів на засідання Комісії покладається на:

10.1. Філію «Центр транспортної логістики»

з питань:

здійснення аналізу, розрахунків і підготовки пропозицій по встановленню тарифів на перевезення транзитних вантажів, в т.ч. згідно звернень;

виконання взаємних договірних зобов'язань між ПАТ «Укрзалізниця» і вантажовласниками, експедиторськими організаціями;

погодження з інозалізницями (іноперевізниками), морськими, річковими портами, поромами, термінальними комплексами наскрізних тарифів;

з питань підготовки до Мінінфраструктури:

пропозиції щодо встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками на відповідний фрахтовий рік або щодо їх збільшення та зменшення більше ніж на 50% протягом фрахтового року;

          рішень по встановленню пільгових тарифів на перевезення транзитних вантажів;

          щоквартального звіту про результати моніторингу ефективності встановлення пільгових тарифів та звіту протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати закінчення терміну дії пільгового тарифу згідно з додатками 2, 3 до Порядку встановлення коефіцієнтів (остаточного моніторингу).

10.2. Департамент комерційної роботи з питань:

надання пропозицій щодо пільгових тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги;

зміни порядку визначення плати за перевезення вантажів на особливих умовах;

надання пропозицій щодо передачі в оренду вантажних вагонів (спільно з Департаментом вагонного господарства та Департаментом майнових та земельних ресурсів);

надання пропозицій щодо рівня ставок договірних тарифів, які пов'язані з організацією перевезень транзитних вантажів.

11. Рішення Комісії приймаються колегіально на засіданнях Комісії та оформляються протоколом (далі – Протокол Комісії).

Протягом 5 робочих днів з дня засідання Комісії Протокол Комісії підписується всіма присутніми членами Комісії та затверджується Головою, у разі його відсутності – заступником Голови.

Рішення Комісії виноситься на розгляд правління ПАТ «Укрзалізниця» для схвалення до опублікування цього рішення. Схвалення до опублікування рішення Комісії здійснюється:

в цілому, якщо за це проголосували всі члени правління, що присутні на засіданні;

або окремо по кожному пункту порядку денного засідання Комісії, якщо хоча б один член правління, що присутній на засіданні, проголосував проти схвалення до опублікування рішення Комісії в цілому;

або окремо по кожному підпункту пункту порядку денного засідання Комісії, якщо хоча б один член правління, що присутній на засіданні, проголосував проти схвалення до опублікування рішення Комісії в цілому.

 Рішення Комісії в цілому або окремо по кожному пункту
(підпункту) порядку денного засідання Комісії вважається правомочним після схвалення правлінням ПАТ «Укрзалізниця» до опублікування.

Схвалене до опублікування правлінням ПАТ «Укрзалізниця» рішення Комісії в частині встановлення пільгових тарифів вводиться в дію наказом ПАТ «Укрзалізниця».

У Протоколі Комісії зазначається:

номер протоколу;

дата і місце проведення засідання;

перелік членів Комісії, присутніх на засіданні;

порядок денний засідання;

питання, винесені на голосування;

прийняті рішення;

Кожний член Комісії має один голос. Рішення приймається, якщо за нього проголосувало не менше як дві третини членів Комісії, що присутні на засіданні. Якщо у когось з членів Комісії є особлива думка щодо прийнятого рішення, то її викладають на окремому аркуші, підписують і додають до Протоколу Комісії.

Протокол Комісії відноситься до переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю ПАТ «Укрзалізниця», складається у трьох примірниках, з яких: перший (оригінал) зберігається у справах Юридичного департаменту, другий (копія) – в філії «Центр транспортної логістики», третій (копія) – в Департаменті комерційної роботи. Департамент комерційної роботи до винесення Протоколу Комісії на схвалення правління попередньо розсилає копію Протоколу Комісії голові та членам правління ПАТ «Укрзалізниця».

Протокол прошнуровується та завіряється печатками Юридичного департаменту.

Виконання функцій секретаря Комісії та відповідальність за підготовку Протоколу Комісії, а також за підготовку витягів з нього, покладаються на представника філії «Центр транспортної логістики», який не є членом Комісії і не має права голосу на засіданнях Комісії.

Рішення Комісії доводяться до відома шляхом: направлення витягів з протоколу Комісії, підписаних її Головою або заступником Голови, або телеграм ПАТ «Укрзалізниця» відповідальним виконавцям, підрозділам, регіональним філіям та філіям ПАТ «Укрзалізниця», вантажовласникам, експедиторським організаціям, підприємствам, звернення яких розглядались на засіданні Комісії.

12. Департамент комерційної роботи на основі рішень протоколу Комісії доводить їх до відома причетних з питань встановлення пільгових тарифів на перевезення вантажів у межах України; перевезень на особливих умовах; змін та доповнень, що вносяться до пункту 12 розділу 2 додатку 3 до Тарифної політики.

13. Департаментом комерційної роботи відповідно до рішень Комісії готуються:

матеріали для схвалення затверджених протоколів на засіданні Правління ПАТ «Укрзалізниця»;

проекти наказів ПАТ «Укрзалізниця» за погодженням з Юридичним департаментом щодо введення в дію пільгових тарифів;

проекти рішень правління ПАТ «Укрзалізниця» на засідання правління з  питань передачі в оренду вантажних вагонів та рівня ставок договірних тарифів, які пов'язані з організацією перевезень транзитних вантажів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення про Тарифну комісію ПАТ «Укрзалізниця» (пункт 3.1)

 

ПОРЯДОК

встановлення пільгових тарифів на перевезення транзитних вантажів

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок встановлення пільгових тарифів на перевезення транзитних вантажів (далі – Порядок) розроблено з метою забезпечення виконання пункту 3.4 Порядку встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики Залізниць держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні, на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 04 жовтня 2012 року № 589 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за            № 1762/22074, (далі – Порядок встановлення коефіцієнтів), та реалізації наданих ПАТ «Укрзалізниця» повноважень щодо встановлення пільгових тарифів зі знижкою не більш як 50% від тарифів, установлених Тарифною політикою залізниць держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на відповідний фрахтовий рік (далі – Тарифна політика).

1.2. Порядок визначає критерії, правила встановлення пільгових тарифів, регламент розгляду пропозицій, введення в дію звітування про встановлені пільгові тарифи та  виконання умов надання цих тарифів на перевезення транзитних вантажів залізничним транспортом України.

1.3. Дія цього Порядку поширюється на перевезення транзитних вантажів, для яких провізні платежі визначаються відповідно до положень Тарифної політики.

 

2. Критерії та правила встановлення пільгових тарифів на перевезення транзитних вантажів

2.1. Пільгові тарифи – тарифи, які визначаються за тарифами Тарифної політики із застосуванням знижки у розмірі наданих ПАТ «Укрзалізниця» повноважень.

Тарифи Тарифної політики – тарифи, прийняті на Тарифній Конференції залізничних адміністрацій (Залізниць) країн Співдружності Незалежних Держав.

Пільгові тарифи встановлюються:

для конкретного вантажу, з урахуванням кон’юнктури міжнародного транспортного ринку та світових цін на продукцію, що перевозиться залізницями;

за окремими напрямками перевезень;

під визначені обсяги перевезення;

наскрізні за погодженням з інозалізницями (іноперевізниками), морськими, річковими портами, поромами, термінальними комплексами.

2.2. Критеріями для визначення пільгових тарифів є конкретно обумовлені: вид вантажів, регіон формування вантажопотоку, обсяги та напрямки перевезень, термін дії тарифів.

2.3. Пільгові тарифи для конкретного вантажу встановлюються на підставі моніторингу основних ціноутворюючих факторів, у тому числі:

собівартості перевезень залізничним транспортом;

рівня тарифів, що склався у попередній фрахтовий рік;

рівня тарифів на перевезення вантажів у межах України;

динаміки обсягів перевезень окремих видів вантажів;

кон’юнктури міжнародного транспортного ринку та рівня тарифів на залізницях, що складають конкуренцію залізницям України;

логістики транспортування вантажів на альтернативних українському напрямках перевезень (за наявності);

рівня світових цін на продукцію, що перевозиться залізничним транспортом (за наявності);

частки транспортної складової в ціні продукції (за наявності);

інших факторів, що суттєво впливають на конкурентоспроможність перевезень територією України.

Собівартість перевезень визначається за даними існуючого програмного продукту з урахуванням виду перевезень (транзит звичайний, транзит через порти, транзит із заходу). У разі відсутності актуалізованого програмного продукту собівартість визначається з урахуванням коригуючого коефіцієнта, який розраховується шляхом співвідношення середньої собівартості за 10 ткм у вантажних перевезеннях на поточний календарний рік (за очікуваний або звітний період) до середньої собівартості за період, дані якого використані у програмному продукті.

Собівартість для перевезень контейнерів та контрейлерів, у т.ч. якщо такі перевезення пов’язані з організацією контейнерних (контрейлерних) поїздів, може визначатися за залежними від обсягів вантажних перевезень витратами. При цьому собівартість, визначена за програмним продуктом, коригується на коефіцієнт, який враховує відсоток залежних витрат під час перевезень вантажів.

2.4. Пільгові тарифи за окремими напрямками перевезень встановлюються для конкретного вантажу та напрямку перевезень, за якими завдяки більш конкурентним тарифам досягається:

збільшення або збереження існуючих обсягів перевезень вантажів;

залучення нових обсягів перевезень;

повернення втрачених обсягів перевезень вантажів, які раніше перевозилися територією України;

залучення обсягів перевезень у власних вагонах і контейнерах на власні термінали на умовах узгодження паритетних ставок (знижок) на перевезення та переробку вантажів на цих терміналах.

2.5. Пільгові тарифи під  визначені обсяги перевезення встановлюються для конкретних вантажів, за конкретними напрямками по залізницях України, з визначенням розміру обсягу та періоду, за який вони обліковуються, та діють для всіх вантажовласників, експедиторських організацій, під кодами яких здійснюються ці перевезення.

2.5.1. При встановленні пільгових тарифів на перевезення вантажів за конкретними напрямками із зазначенням розміру обсягів перевезень, плата нараховується відразу із застосуванням цих тарифів (за виключенням відкладених тарифів).

При невиконанні встановлених обсягів перевезень плата перераховується із застосуванням коефіцієнтів або ставок, встановлених на даному напрямку без зазначення обсягів перевезень, при відсутності таких тарифів – плата перераховується на загальних умовах.

Загальні умови – коефіцієнти до базових ставок Тарифної політики, встановлені на перевезення конкретних вантажів за всіма напрямками, для яких не зазначено виконання обсягів перевезень.

2.5.2. При встановленні пільгових тарифів на перевезення вантажів за конкретними напрямками з градацією обсягів перевезень може встановлюватися додаткова знижка, яка застосовується після виконання відповідних обсягів.

2.5.3. При встановленні пільгових тарифів на перевезення вантажів за конкретними напрямками з градацією обсягів перевезень плата за перевезення спочатку нараховується за тарифом, встановленим для найменшого обсягу. При виконанні більшого обсягу перевезень плата за перевезення перераховується за тарифом, встановленим для цього обсягу.

2.5.4. До відкладених тарифів відносяться тарифні ставки або понижуючі коефіцієнти до базових ставок Тарифної політики, встановлені з відтермінованою дією, та за умови залучення обумовлених обсягів перевезення вантажів за конкретними напрямками по залізницях України.

При встановленні відкладених тарифів плата за перевезення спочатку нараховується із застосуванням коефіцієнтів або ставок, встановлених на даному напрямку без зазначення обсягів перевезень.

При виконанні обсягу перевезень, встановленого за умови відкладеного тарифу, плата за перевезення перераховується із застосуванням відкладеного тарифу, з подальшим зарахуванням філією «Єдиний розрахунковий центр залізничних перевезень» різниці між провізними платами, як передоплати за майбутні перевезення на картку обліку коштів клієнта. При невиконанні встановлених обсягів перевезень відкладений тариф не застосовується та плата за перевезення не перераховується.

2.5.5. Підведення підсумків виконання визначених обсягів перевезень вантажів здійснюється спільно філіями «Центр транспортної логістики» і «Єдиний розрахунковий центр залізничних перевезень» щомісячно, щоквартально - у разі встановлення середньомісячного обсягу або за квартал; та за підсумками року - у разі встановлення річного обсягу. Підсумки виконання проводяться шляхом сумування обсягів вантажів всіх вантажовласників, експедиторських організацій, під кодами яких здійснювались перевезення по території України з конкретних станцій або за конкретними напрямками, на підставі відомостей перевізного документу – «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр)» та за датою проставляння календарного штемпелю:

станції відправлення  – для вантажів, перевезення яких здійснено за накладною прямого міжнародного залізничного сполучення;

станції зміни режиму правового регулювання договору перевезень – для вантажів, перевезення яких здійснено з переоформленням залізничної накладної одного міжнародного транспортного права на інше.

При округленні обсягів перевезень до цілих тис. тонн, обсяг менше 0,5 тис. тонн не враховується, обсяг більше 0,5 тис. тонн округлюється до 1 тис. тонн.

2.5.6. За умови виконання або невиконання визначених обсягів перевезень філія «Єдиний розрахунковий центр залізничних перевезень» здійснює перерахунок провізної плати відповідно до положень Тарифної політики та умов договорів про організацію перевезень транзитних вантажів залізничним транспортом України на відповідний фрахтовий рік, при цьому перерахунок провізної плати проводиться всім вантажовласникам, експедиторським організаціям, під кодами яких здійснювались зазначені перевезення.

2.5.7. У разі надання вантажовласниками, експедиторськими організаціями підтвердження настання форс-мажорних обставин, передбачених договором про організацію перевезень транзитних вантажів залізничним транспортом України, які спричинили неможливість виконання встановлених обсягів перевезень вантажів, або надання інформації про причини неможливості виконання встановлених обсягів перевезень вантажів Комісія може прийняти рішення щодо звільнення від зобов’язань та неперерахування провізної плати.

Це рішення доводиться філії «Єдиний розрахунковий центр залізничних перевезень»  для виконання.

2.5.8. Для тарифів Тарифної політики під визначені обсяги, діє порядок обліку, підведення підсумків обсягів перевезень вантажів та перерахунку плати за перевезення у разі невиконання встановлених обсягів, встановлений для пільгових тарифів.

2.6. Пільгові тарифи у рамках наскрізних встановлюються відповідно до вимог законодавства за погодженням з інозалізницями (іноперевізниками), морськими, річковими портами, поромами, власниками термінальних комплексів у портах, на прикордонних переходах та регіонах формування вантажопотоків на паритетних взаємовигідних умовах з урахуванням перспективності напрямків перевезень, залучення вантажопотоків з інших видів транспорту, виконання експериментальних перевезень, перевезень гуманітарних вантажів та ін.

 

3. Регламент розгляду пропозицій щодо встановлення пільгових тарифів

3.1. Звернення та пропозиції щодо встановлення пільгових тарифів на перевезення транзитних вантажів (далі - Пропозиції), які надходять в           ПАТ «Укрзалізниця», надаються на розгляд Голові Комісії, а в разі його відсутності – заступнику Голови.

3.2. Пропозиції повинні містити обґрунтування доцільності встановлення пільгових тарифів, необхідні дані (найменування вантажу, код ГНВ; маршрут перевезення вантажу територією України; обсяг перевезень, що планується залучити після встановлення конкурентніших тарифних умов), а також наступний рекомендований перелік  відомостей:

найменування відправника, станції відправлення, країни відправлення або найменування вантажоодержувача, станції призначення, країни призначення;

відстань перевезення;

тип вагонів (контейнерів) та їх належність;

завантаження вагона;

обсяг існуючих перевезень;

діючий тариф (дол. США за 1 тонну) або коефіцієнт до базових ставок Тарифної політики;

розмір тарифних ставок або коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики, що запитується;

альтернативні напрямки перевезень вантажу та провізна плата при перевезеннях залізницями інших країн, або іншими видами транспорту.

3.3. Пропозиції, що надійшли, направляються Головою Комісії, а в разі його відсутності – заступником Голови у встановленому порядку філії «Центр транспортної логістики» для підготовки розрахунків, обґрунтування та пропозицій доцільності встановлення запропонованого рівня тарифів.

3.4. Пропозиції з розрахунками, підготовленими філією «Центр транспортної логістики», розглядаються Комісією. За результатами розгляду Пропозицій Комісією приймаються відповідні рішення.

У разі, якщо Пропозиції не містять відповідного обґрунтування та необхідних для надання пільгового тарифу даних, такі Пропозиції до розгляду Комісією не приймаються.

 

4. Введення в дію пільгових тарифів

4.1. Після схвалення до опублікування правлінням ПАТ «Укрзалізниця» Протоколу Комісії (в цілому або окремо по кожному пункту (підпункту) порядку денного засідання Комісії), рішення Комісії щодо встановлення пільгових тарифів вводиться в дію наказом ПАТ «Укрзалізниця», яким встановлюється дата введення в дію пільгового тарифу, що прийнята Комісією.

4.2. Пільгові тарифи за окремими напрямками перевезень встановлюються терміном не менше як на квартал з подальшим обґрунтуванням та рішенням Комісії щодо подовження терміну їх дії.

4.3. Рішення про встановлення пільгових тарифів доводяться до відома вантажовласників, експедиторських організацій, залізничних адміністрацій країн-учасниць Тарифної Угоди, заінтересованих підприємств, організацій, установ-користувачів транспортних послуг.

4.4. Інформація про пільгові тарифи розміщується на офіційному веб-сайті ПАТ «Укрзалізниця»: http://www.uz.gov.ua.

 

 

5. Звітування про встановлені пільгові тарифи

5.1. Інформація щодо рішень, прийнятих Комісією по встановленню пільгових тарифів, в установлені терміни надається до Мінінфраструктури.

5.2. Щоквартально та протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати закінчення терміну надання знижки філія «Центр транспортної логістики» проводить аналіз ефективності її надання та за результатами цього аналізу згідно з додатками 2, 3 до Порядку встановлення коефіцієнтів, подає матеріали до Мінінфраструктури.

 5.3. Відповідальність за надання ПАТ «Укрзалізниця» зазначених матеріалів до Мінінфраструктури в установлені терміни покладається на філію «Центр транспортної логістики».

 

 

 

Додаток 2

до Положення про Тарифну комісію ПАТ «Укрзалізниця» (пункт 3.1)

 

ПОРЯДОК

встановлення пільгових тарифів на перевезення вантажів у межах України

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок встановлення пільгових тарифів на перевезення вантажів у межах України (далі - Порядок) розроблений для реалізації                               ПАТ «Укрзалізниця» повноважень, наданих пунктом 4 розділу І Збірника тарифів на перевезення вантажів у межах України та пов’язані з ними послуги (далі – Збірник тарифів), затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 26 березня 2009 року № 317, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 квітня 2009 року за № 340/16356.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на встановлення пільгових тарифів на перевезення вантажів у межах України (експорт, імпорт, внутрішнє сполучення) та пов’язані з ними додаткові послуги, для яких тарифи визначаються відповідно до положень Збірника тарифів (далі – пільгові тарифи).

 

2. Встановлення пільгових тарифів

2.1. Тарифна Комісія ПАТ «Укрзалізниця» (далі - Комісія) приймає рішення по встановленню пільгових тарифів зі знижкою не більше як 20% від загальних тарифів Збірника тарифів відповідно до економічної ефективності та собівартості перевезень.

Пільгові тарифи встановлюються рішенням Комісії на конкретний термін.

Кожному пільговому тарифу Департаментом комерційної роботи присвоюється номер виключного тарифу.

2.2. Визначення собівартості вантажних перевезень здійснюється за допомогою програмного забезпечення розрахунку собівартості вантажних перевезень (далі – програмний продукт) з урахуванням виду перевезень (внутрішньодержавне, експорт або імпорт, імпорт із заходу).

При відсутності актуалізованого продукту собівартість перевезень вантажів визначається на підставі розрахованої собівартості за даними існуючого програмного продукту з урахуванням коригуючого коефіцієнту, який розраховується шляхом співвідношення середньої собівартості за 10 ткм у вантажних перевезеннях на поточний календарний рік (за очікуваний або звітний період), до середньої собівартості за період, дані якого використані у програмному продукті.

Собівартість для перевезень контейнерів або контрейлерів, у т. ч. якщо такі перевезення, пов’язані з організацією контейнерних (контрейлерних) поїздів, може визначатися за залежними від вантажних перевезень витратами. При цьому, собівартість, визначена за програмним продуктом, коригується на коефіцієнт, який враховує відсоток залежних витрат під час перевезень вантажів.

2.3. Економічна ефективність досягається при:

збереженні, збільшенні або залученні нових обсягів перевезень та доходних надходжень;

конкуренції з автомобільним та іншими видами транспорту з переключенням обсягів перевезень на залізничний транспорт;

скороченні витрат під час здійснення господарських перевезень для експлуатаційних потреб структурних підрозділів ПАТ «Укрзалізниця»;

конкуренції з підприємствами, які надають послуги, пов’язані з перевезенням вантажів.

При встановленні пільгових тарифів на додаткові послуги, враховуються:

скорочення витрат під час здійснення господарських перевезень для експлуатаційних потреб структурних підрозділів ПАТ «Укрзалізниця»;

конкуренція з підприємствами, які надають послуги, пов’язані з перевезенням вантажів.

2.4. При розрахунку економічної ефективності враховуються:

собівартість перевезень;

діючі тарифи;

розмір знижки для пільгових тарифів;

пільгові тарифи;

рентабельність при діючих та пільгових тарифах;

обсяги перевезень, їх динаміка та перспектива;

розрахунковий фінансовий результат заявлених (виконаних) обсягів перевезень;

транспортна складова в ціні продукції (за наявності);

інші фактори, що впливають на конкурентоспроможність перевезень вантажів.

2.5. При встановленні пільгових тарифів під визначені обсяги перевезень повинні збільшуватись загальні або залучатись нові обсяги перевезень вантажів вантажовласника та/або за всією номенклатурою. Ці тарифи встановлюються за умови гарантування вантажовласником обсягів цих перевезень за конкретними напрямками.

Пільгові тарифи можуть застосовуватись з моменту їх введення в дію, або із відтермінованою дією за відкладеною знижкою.

Застосування пільгових тарифів здійснюється за умови укладання з            регіональною філією ПАТ «Укрзалізниця» відповідних додаткових угод до договору про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізничним транспортом послуги, а також надання гарантій щодо сплати донарахованої суми провізної плати у разі невиконання обсягів перевезень вантажів.

Підведення підсумків виконання обсягів здійснюється у терміни, які визначаються рішенням Комісії.

Облік виконання обсягів у встановлені терміни здійснюється регіональною філією ПАТ «Укрзалізниця» за датою приймання вантажу до перевезення або за датою, переоформлення накладної прикордонною станцією України, якщо імпортні перевезення вантажів здійснювалися з переоформленням з накладної одного транспортного права на інше.

Регіональна філія  ПАТ «Укрзалізниця» надає до ПАТ «Укрзалізниця» звіти про виконання або невиконання визначених обсягів перевезення з інформацією про суми донарахованої провізної плати у разі не виконання визначених обсягів перевезення.

2.5.1 При застосуванні пільгових тарифів з моменту їх введення плата за перевезення вантажів нараховується одразу із застосуванням пільгового тарифу.

При невиконанні визначених обсягів перевезення вантажів по залізницях України за звітний період ПАТ «Укрзалізниця» здійснює донарахування провізної плати із застосуванням загальних тарифів Збірника тарифів.

2.5.2 При застосуванні відкладеної знижки плата за перевезення вантажів спочатку нараховується із застосуванням загальних тарифів Збірника тарифів, а після виконання обсягів перевезення вантажів по залізницях України за звітний період перерахунок провізної плати може здійснюватися за такими варіантами:

1) плата за перевезення перераховується регіональною філією               ПАТ «Укрзалізниця» із застосуванням відкладеної знижки з подальшим зарахуванням коштів різниці між провізними платами, як передоплати за майбутні перевезення;

2) перерахування провізної плати за звітний період не проводиться, нарахування провізної плати за перевезення із застосуванням відкладеної знижки  здійснюється регіональною філією ПАТ «Укрзалізниця» у наступному за звітним періоді (з 1-го числа місяця, що слідує після місяця, в якому досягнуто обумовлені обсяги перевезення).

При невиконанні за звітний період обсягів перевезення вантажів по залізницях України на умовах надання відкладеної знижки перерахунок провізної плати регіональною філією ПАТ «Укрзалізниця» не здійснюється.

2.5.3 Умови надання пільгових тарифів, облік виконання обсягів та підведення підсумків їх виконання визначається у відповідних додаткових угодах до договору про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізничним транспортом послуги.

 

3. Регламент розгляду пропозицій по встановленню пільгових тарифів

3.1. Звернення та пропозиції вантажовласників, експедиторських організацій, заінтересованих підприємств, організацій, установ-користувачів транспортних послуг по встановленню пільгових тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України (далі - Пропозиції) надаються до ПАТ «Укрзалізниця».

Пропозиції повинні містити інформацію про встановлення пільгових тарифів, а також наступний рекомендований перелік інформації про:

найменування відправника, станції відправлення, найменування одержувача, станції призначення;

розмір знижки для пільгового тарифу;

найменування вантажу з зазначенням коду ЄТСНВ (ГНВ - для експортно-імпортних вантажів);

тип вагону (контейнеру) та їх належність;

завантаження вагона (контейнеру);

обсяг існуючих перевезень (за наявності);

обсяг перевезень, що планується залучити після встановлення пільгових тарифів (за наявності);

транспортну складову в тарифі (за наявності).

3.2. Пропозиції по встановленню пільгових тарифів розглядаються Комісією.

У разі відсутності зазначеної в пункті 3.1 інформації Пропозиції до розгляду Комісією не приймаються.

3.3. На розгляд Комісії можуть виноситись пропозиції з власної ініціативи ПАТ «Укрзалізниця», а також доручення або рішення органів центральної виконавчої влади з питань встановлення пільгових тарифів.

3.4. Відповідальність за підготовку матеріалів та пропозицій на розгляд Комісії покладається на Департамент комерційної роботи.

 

4. Порядок введення в дію пільгових тарифів

4.1. Після схвалення до опублікування правлінням ПАТ «Укрзалізниця» Протоколу Комісії (в цілому або окремо по кожному пункту (підпункту) порядку денного засідання Комісії), рішення Комісії щодо встановлення пільгових тарифів вводиться в дію наказом ПАТ «Укрзалізниця», яким встановлюється дата введення в дію пільгового тарифу, що прийнята Комісією.

4.2. Рішення про пільгові тарифи доводяться телеграмами ПАТ «Укрзалізниця» до відома причетних філій ПАТ «Укрзалізниця» та листами до вантажовласників, експедиторських організацій, зацікавлених підприємств, організацій, установ-користувачів транспортних послуг.

4.3. Інформація про встановлені пільгові тарифи Департаментом комерційної роботи розміщується на офіційному веб-сайті ПАТ «Укрзалізниця»: http://www.uz.gov.ua.