Друк

Пільгові тарифи

Звернення з питань встановлення пільгових тарифів на перевезення вантажів розглядаються Тарифною комісією АТ «Укрзалізниця  при наявності наступної  інформації.  

1. Вимоги до інформації, яка повинна міститися у зверненні заявника з питань встановлення пільгових тарифів на перевезення вантажів, які розглядаються Тарифною комісією АТ «Укрзалізниця» (далі – Комісія).

 

 

 

а) Лист-звернення (пропозиції) щодо встановлення пільгових тарифів на перевезення  вантажів залізничним транспортом України

Лист-звернення (пропозиції) щодо встановлення пільгових тарифів на перевезення  вантажів залізничним транспортом України заявником направляється на ім’я голови Комісії.

Звернення повинні мати обґрунтування необхідності (доцільності) встановлення пільгових тарифів на перевезення вантажів та рекомендований перелік відомостей.

б) Рекомендований перелік відомостей:

на перевезення  вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги за тарифами Збірника тарифів:  

найменування відправника;

станції відправлення;

найменування одержувача;

станції призначення;

розмір знижки для пільгового тарифу;

тип вагону (контейнеру) та їх належність;

обсяг існуючих перевезень;

обсяг перевезень, що планується залучити після встановлення пільгових тарифів;

транспортна складова в тарифі (за наявності).

на перевезення транзитних вантажів за тарифами Тарифної політики:

найменування відправника;

станції відправлення;

країни відправлення або найменування вантажоодержувача;

станції призначення;

країни призначення;

тип вагону (контейнеру) та їх належність;

завантаження вагона;

обсяг існуючих перевезень;

обсяг перевезень, що планується залучити після встановлення пільгових тарифів;

розмір тарифних ставок або коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики, що запитується;

альтернативні напрямки перевезень вантажу та провізна плата при перевезеннях залізницями інших країн, або іншими видами транспорту.

в) У разі, якщо для прийняття рішення не достатньо інформації

Комісія може запросити додаткові матеріали та іншу інформацію, яку вважає за необхідне дослідити, для прийняття рішення по встановленню пільгових тарифів.

2. У разі відсутності обґрунтування встановлення пільгових тарифів, а також необхідних даних, визначених рекомендованим переліком відомостей,  звернення не розглядаються. 

Для нерезидентов

Обращения по вопросам установления льготных тарифов на перевозку грузов рассматриваются Тарифной комиссией АО «Укрзализныця при наличии следующей информации.  

1. Требования к информации, которая должна содержаться в обращении заявителя по вопросам установления льготных тарифов на перевозку грузов, рассматриваемых Тарифной комиссией
АО «Укрзализныця» (далее – Комиссия)

 

 

 

а) Письмо-обращение (предложение) по установлению льготных тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом Украины

 

Письмо-обращение (предложение) по установлению льготных тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом Украины заявителем направляется на имя председателя Комиссии.

Обращение должно иметь обоснование необходимости (целесообразности) установления льготных тарифов на перевозку грузов и рекомендуемый перечень сведений.

б) Рекомендуемый список сведений:

на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги по тарифам Сборника тарифов:

 

наименование отправителя;

станция отправления;

наименование получателя;

станция назначения;

размер льготного тарифа (скидка);

тип вагона (контейнера) и его принадлежность;

объем существующих перевозок;

объем перевозок, который планируется привлечь после установления льготного тарифа;

транспортная составляющая в тарифе (при наличии).

на перевозку транзитных грузов по тарифам Тарифной политики:

 

наименование отправителя;

станция отправления;

страна отправления;

наименование грузополучателя;

станция назначения;

страна назначения;

тип вагона (контейнера) и его принадлежность;

загрузка вагона;

объем существующих перевозок;

объем перевозок, которые планируется привлечь после установления льготного тарифа;

запрашиваемый размер тарифных ставок или коэффициентов к базовым ставкам Тарифной политики;

альтернативные направления перевозок груза и плата за перевозку по железным дорогам других стран или другими видами транспорта.

в) В случае, если для принятия решения недостаточно информации

 

Комиссия может запросить дополнительные материалы и другую информацию, которую считает необходимой для принятия решения по установлению льготного тарифа.

 

2. В случае отсутствия обоснования по установлению льготных тарифов, а также необходимых данных в соответствии с рекомендуемым перечнем сведений, обращения не рассматриваются.