Друк

 

Метрологічна служба Укрзалізниці

Структурна схема метрологічної служби ЗТ загального користування

ПОЛОЖЕННЯ про метрологічну службу Міністерства інфраструктури України

                                                                                   

                                                                                           

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства інфраструктури України

23  червня  2014 року № 270

 ПОЛОЖЕННЯ

про метрологічну службу Міністерства інфраструктури України

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено згідно з вимогами Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (далі – Закон), Типового положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, органів управління об'єднань підприємств, підприємств та організацій, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 лютого 2005 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 березня 2005 року за № 307/10587 (далі –Типове положення).

Це Положення визначає структуру, завдання, функції і права метрологічної служби.

 

1.2. Дія цього Положення поширюється на структурні підрозділи апарату Мінінфраструктури України, Державну адміністрацію залізничного транспорту України, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Мінінфраструктури України, а також акціонерні товариства, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Мінінфраструктури України (далі – підприємства).

 

1.3. Головною метою діяльності метрологічної служби Мінінфраструктури України є координація робіт, пов’язаних із забезпеченням єдності вимірювань і здійсненням метрологічного контролю і  нагляду в сфері транспорту, для підвищення ефективності роботи, рівня безпеки та поліпшення якості послуг, що надаються.

 

1.4. Функції, права, обов’язки головних та базових організацій метрологічної служби Мінінфраструктури і метрологічних служб підприємств визначаються відповідними положеннями, які затверджуються їхніми керівниками та погоджуються відповідно до Закону.

1.5. У своїй діяльності метрологічна служба Мінінфраструктури України керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами, нормативними документами з метрології та цим Положенням.

2. Метрологічна служба Мінінфраструктури України

2.1. До метрологічної служби Мінінфраструктури України належать:

Управління стратегічного розвитку інфраструктури та науково-технічної політики (сектор розвитку ринків послуг та науково-технічної політики);

головні організації метрологічної служби Мінінфраструктури України;

базові організації метрологічної служби Мінінфраструктури України;

метрологічні служби підприємств.

Структура метрологічної служби Мінінфраструктури України наведена в додатку до цього Положення.

2.2. Загальну координацію діяльності метрологічної служби Мінінфраструктури України здійснює заступник Міністра інфраструктури України згідно з переліком обов’язків, через головного метролога Міністерства.

 

2.3. Метрологічна служба Мінінфраструктури України взаємодіє з структурними підрозділами апарату Мінінфраструктури України, Державною адміністрацією залізничного транспорту України та  підприємствами.

 

2.4. Основними завданнями метрологічної служби Мінінфраструктури України є:

 

1) організація  і здійснення метрологічного контролю та нагляду;

 

2) складання планів робіт у сфері забезпечення єдності вимірювань і контроль за їх виконанням;

 

3) розроблення методик виконання вимірювань;

 

4) розроблення методик метрологічної атестації.

 

 

 

2.5. Метрологічна служба Мінінфраструктури України має право:

1) залучати в установленому порядку головні та базові організації метрологічної служби Мінінфраструктури України до виконання робіт із забезпечення єдності вимірювань, отримувати в установленому порядку від підприємств необхідні узагальнені звіти та інші матеріали з питань забезпечення єдності вимірювань;

2) здійснювати організаційно-методичне керівництво роботами з атестації калібрувальних та вимірювальних лабораторій на підприємствах;

 

3) вносити пропозиції керівництву Мінінфраструктури України про визначення головних і базових організацій метрологічної служби Міністерства інфраструктури України;

 

4) бути представником в органах виконавчої влади з питань єдності вимірювань;

 

5) брати участь у розгляді суперечностей, що стосуються оцінки діяльності метрологічних служб галузі.

 

2.6. Основними функціями метрологічної служби Мінінфраструктури України є:

 

1) здійснення єдиної технічної політики у сфері забезпечення єдності вимірювань;

 

         2) організація проведення аналізу стану вимірювань у галузі та встановлення основних напрямів подальшого розвитку забезпечення єдності вимірювань;

 

3) здійснення атестації головних та базових організацій метрологічної служби Мінінфраструктури України, координація діяльності та проведення періодичних перевірок за дотриманням ними вимог законодавства;

 

4) організація проведення атестації калібрувальних і вимірювальних лабораторій підприємств та проведення перевірок за дотриманням ними вимог законодавства;

         5) підготовка пропозицій до проектів планів національної стандартизації та розроблення планів робіт з удосконалення галузевої нормативної бази з метрології;

 

6) організація розроблення та впровадження нормативних документів з питань забезпечення єдності вимірювань;

 

7) координація робіт з міжнародного співробітництва в галузі метрології;

 

8) організація галузевих нарад, семінарів, конференцій, виставок з питань забезпечення єдності вимірювань;

 

9) затвердження річних планів з питань забезпечення єдності вимірювань.

3. Головна організація метрологічної служби Мінінфраструктури України

3.1. Головна організація метрологічної служби Мінінфраструктури України (далі - головна організація) призначається наказом Мінінфраструктури України для координації робіт із забезпечення єдності вимірювань у сфері своєї діяльності, методичного керівництва базовими організаціями, метрологічними службами підприємств та організацій і атестується відповідно до законодавства.

3.2. У головній організації для виконання покладених завдань може бути створений самостійний підрозділ, який очолюється головним метрологом, що призначається на посаду і звільняється з неї наказом керівника організації за погодженням з головним метрологом Мінінфраструктури України.

4. Базова організація метрологічної служби Мінінфраструктури України

4.1. Базова організація метрологічної служби Мінінфраструктури України (далі – базова організація) призначається наказом Мінінфраструктури України за узгодженням з відповідною головною організацією для виконання робіт із забезпечення єдності вимірювань у сфері своєї діяльності, координації і методичного керівництва метрологічними службами підприємств і  атестується відповідно до законодавства.

4.2. У базових організаціях для виконання покладених завдань може бути створений самостійний підрозділ, який очолюється головним метрологом, що призначається на посаду і звільняється з неї наказом керівника підприємства за погодженням з головним метрологом Мінінфраструктури України.

5. Метрологічні служби підприємств

 

5.1. Метрологічні служби підприємств створюються з метою організації та виконання робіт з забезпечення єдності вимірювань розроблення, виробництва, випробувань продукції.

 

До метрологічної служби підприємства входять метрологічний підрозділ та (чи) інші структурні підрозділи.

Метрологічна служба підприємства підпорядковується відповідальній особі, яка координує технічну політику підприємства у галузі метрології.

 

5.2. Метрологічну службу підприємства очолює головний метролог, який призначається на посаду і звільняється з неї наказом керівника цього підприємства.

 

5.3. Метрологічна служба підприємства або особа, відповідальна за забезпечення єдності вимірювань, проводить роботу в взаємодії з іншими підрозділами цього підприємства.

 

 


Начальник Управління стратегічного розвитку інфраструктури та науково-технічної політики

 

 

К.А. Савченко

 

 

Додаток

до Положення про метрологічну службу Міністерства інфраструктури України

 

Структура метрологічної служби Міністерства інфраструктури України