Друк

 

Метрологічна служба Укрзалізниці

Наказ МТЗУ №364 31.03.2008 Про затвердження Положення про метрологічну службу залізничного транспорту загального користування

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

 

Н А К А З     

 

31.03.2008                                                                                                                            N 364

 

Про затвердження Положення

про метрологічну службу залізничного

транспорту загального користування

 

Відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", Типового положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, органів управління об'єднань підприємств, підприємств та організацій, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28.02.2005 N 53, зареєстрованим в Міністерстві юстиції від 16.03.2005 за N 307/10587, наказу Міністерства транспорту та зв'язку від 26.10.2007 за N 971 та з метою вдосконалення метрологічної діяльності в системі залізничного транспорту загального користування НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про метрологічну службу залізничного транспорту загального користування, що додається.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту визначити відповідальний структурний підрозділ щодо забезпечення єдності вимірювань на залізничному транспорті загального користування.

3. Начальникам залізниць, керівникам підприємств, установ та організацій, які підпорядковані Державній адміністрації залізничного транспорту, що входять до сфери управління Мінтрансзв'язку України, внести корективи до своїх положень про метрологічну службу відповідно до конкретних умов діяльності.

4. Державній адміністрації залізничного транспорту привести до вимог цього наказу власні рішення з питань метрологічного забезпечення.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бадагова В.Ф.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр                                                                                                                    Й.Вінський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                                       

Лист Держспоживстандарту України

від 26.02.2008  № 2065-4-4/19                   

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України

від 31.03.2008  №364

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про метрологічну службу залізничного транспорту загального користування

1. Галузь використання

Це Положення визначає основні завдання, обов'язки і права, функції та організаційну структуру системи забезпечення єдності вимірювань на залізничному транспорті України загального користування, регулює відносини у сфері метрологічної діяльності, поширюється на підрозділи метрологічної служби залізничного транспорту загального користування (Укрзалізниці), розроблене згідно з вимогами Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", Положення про метрологічну службу Міністерства транспорту та зв'язку, Типового положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, органів управління об'єднань підприємств, підприємств та організацій.

На підставі цього Положення кожна метрологічна служба, яка підпорядкована Укрзалізниці,розробляє своє положення відповідно до конкретних умов своєї діяльності.

2. Визначення

Основні поняття, терміни та їх визначення, що використовуються в цьому Положенні, відповідають Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та Закону України "Про залізничний транспорт".

3. Загальні положення

3.1. Метрологічна служба Укрзалізниці - мережа організацій, на які покладена відповідальність за забезпечення єдності вимірювань на залізничному транспорті загального користування.

3.2. Метрологічна служба Укрзалізниці (далі - метрологічна служба) у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади у сфері метрології (далі - ЦОВМ), наказами Міністерства транспорту та зв'язку України, Укрзалізниці та цим Положенням.

3.3. Метрологічна служба здійснює комплекс заходів з метрологічного забезпечення робіт, що виконуються залізницями, державними центрами, об'єднаннями підприємств, підприємствами, установами та організаціями, які підпорядковані Укрзалізниці.

Діяльність метрологічної служби спрямована на забезпечення єдності вимірювань для забезпечення безпеки руху поїздів, підвищення ефективності організації перевезень, якості ремонту і обслуговування рухомого складу інших технічних засобів інфраструктури Укрзалізниці, безпечних і гігієнічних умов праці, охорони навколишнього середовища, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, прискорення науково-технічного прогресу, забезпечення якості продукції, обліку енергетичних та матеріальних ресурсів.

3.4. Роботи з метрологічного забезпечення відносяться до основного виду робіт залізничного транспорту, які забезпечують його стійке функціонування, а підрозділи метрологічної служби - до основних виробничих підрозділів, що пов'язані з експлуатацією залізничного транспорту.

3.5. Чисельність працівників метрологічної служби встановлюється керівництвом у залежності від обсягів виконуваних метрологічних робіт та територіального розміщення.

4. Склад метрологічної служби залізничного транспорту загального користування

4.1. До метрологічної служби Укрзалізниці належать:

служба головного метролога Укрзалізниці - відділ метрології Управління метрології, технічного регулювання та інформації, Головного управління розвитку і технічної політики на яке покладені функції метрологічної служби Укрзалізниці та головної організації метрологічної служби Мінтрансзв'язку на залізничному транспорті України загального користування;

відповідальні особи за метрологічне забезпечення в головних управліннях, управліннях Укрзалізниці;

метрологічні служби залізниць до складу яких входять:

служби головного метролога залізниць - дорожні центри стандартизації та метрології (ДорЦСМ) на які покладені функції метрологічної служби залізниці та базової організації метрологічної служби Мінтрансзв'язку на залізничному транспорті України;

метрологічні служби державних центрів, підприємств, установ та організацій залізничного транспорту, які підпорядковані Укрзалізниці;

особи, відповідальні за метрологічне забезпечення у відособлених структурних підрозділах залізничного транспорту, які підпорядковані Укрзалізниці.

Структурна схема метрологічної служби залізничного транспорту загального користування наведена у додатку.

4.2. Служба головного метролога Укрзалізниці:

здійснює організаційно-методичне керівництво роботами з метрологічного забезпечення у сфері залізничного транспорту України загального користування;

забезпечує проведення єдиної технічної політики на залізничному транспорті в галузі метрологічного забезпечення технологічного процесу перевезення вантажів та пасажирів;

координує метрологічну діяльність у головних управліннях, управліннях Укрзалізниці, залізницях України, інших підприємствах, установах та організаціях залізничного транспорту, які підпорядковані Укрзалізниці;

виконує повноваження, головної організації метрологічної служби Мінтрансзв'язку на залізничному транспорті України загального користування, в разі її атестації в установленому порядку.

Функцій обов'язки і права головної організації метрологічної служби Мінтрансзв'язку визначені у відповідному положенні, яке погоджується з національним науковим метрологічним центром Держспоживстандарту і затверджується наказом Мінтрансзв'язку.

4.3. Головний метролог Укрзалізниці призначається на посаду наказом Укрзалізниці і здійснює загальне організаційно-методичне керівництво метрологічною службою залізничного транспорту загального користування.

4.4. Організаційне керівництво роботами з питань метрологічного забезпечення в головних управліннях, управліннях Укрзалізниці покладається на головних інженерів або заступників начальників головних управлінь, управлінь Укрзалізниці, які проводять цю роботу через призначених наказом осіб, відповідальних за метрологічне забезпечення.

4.5. Організаційне керівництво роботами з забезпечення єдності вимірювань на залізницях забезпечується головними інженерами залізниць через службу головного метролога залізниці - дорожні центри стандартизації та метрології (ДорЦСМ) - відокремлені підрозділи, організаційна структура яких затверджується начальником залізниці.

Керівництво Дорожнім центром стандартизації та метрології здійснює головний метролог залізниці - начальник ДорЦСМ.

Призначення на посаду та звільнення з посади головного метролога залізниці здійснюється керівництвом залізниці за погодженням з головним метрологом Укрзалізниці.

4.6. Організаційне керівництво роботами із забезпечення єдності вимірювань в інших підприємствах, установах та організаціях, які підпорядковані Укрзалізниці, забезпечується заступником керівника (головним інженером) через головного метролога підприємства, установи, організації або особу, відповідальну за метрологічне забезпечення, яка призначається наказом.

4.7. З метою визначення головних напрямків і координації діяльності метрологічної служби Укрзалізниці, поєднання інтересів метрологічних служб підприємств, організацій та установ, що входять до її складу, вирішення найважливіших питань її розвитку та діяльності створюється Рада метрологів Укрзалізниці (далі - Рада метрологів).

Положення про Раду метрологів затверджується наказом Укрзалізниці.

Протоколи з рекомендаціями Ради метрологів затверджуються начальником Головного управління розвитку і технічної політики Укрзалізниці, а у разі необхідності вводяться в дію наказами Укрзалізниці.

Відповідні ради метрологів можуть створюватися на залізницях, підприємствах.

4.8. З метою оперативного проведення ремонтно-калібрувальних робіт і скорочення фінансових затрат у структурних підрозділах залізниць утворюються опорні ремонтно-калібрувальні лабораторії (ОРКЛ), які виконують нарівні з обов'язками метрологічної служби підрозділу ремонт і калібрування засобів вимірювальної техніки для інших підрозділів залізниці, об'єднання.

Створення опорних ремонтно-калібрувальних лабораторій на залізниці здійснюється наказом начальника залізниці за поданням головного метролога залізниці - начальника ДорЦСМ.

Створення опорних ремонтно-калібрувальних лабораторій в об'єднанні підприємств здійснюється згідно з наказом керівника об'єднання.

4.9. Відповідальність за організацію та стан метрологічного забезпечення покладається:

- в Укрзалізниці - на заступника генерального директора;

- на залізницях, державних центрах, інших підприємствах і організаціях залізничного транспорту, що входять до складу Укрзалізниці - на головних інженерів або заступників керівників.

5. Основні завдання служби головного метролога Укрзалізниці

Основними завданнями служби головного метролога Укрзалізниці є:

5.1. Координація робіт із забезпечення єдності і необхідної точності вимірювань, підвищення рівня та вдосконалення техніки вимірювань на підприємствах і в організаціях Укрзалізниці.

5.2. Визначення основних напрямків розвитку робіт з метрологічного забезпечення експлуатаційної діяльності залізничного транспорту, а також розробки, виробництва, випробувань, ремонту і експлуатації продукції, яка виробляється і використовується на підприємствах і в організаціях Укрзалізниці.

5.3. Впровадження сучасних методів вимірювань і засобів вимірювальної техніки, випробувань і контролю, в тому числі автоматизованих.

5.4. Здійснення в установленому порядку метрологічного контролю:

метрологічної атестації та калібрування засобів вимірювальної техніки;

атестації метрологічних підрозділів на право проведення калібрування засобів вимірювальної техніки для власних потреб;

атестації вимірювальних лабораторій на право проведення вимірювань;

метрологічної експертизи документації та звітів про науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи та атестації методик виконання вимірювань.

5.5. Здійснення метрологічного нагляду за забезпеченням єдності вимірювань на залізничному транспорті України загального користування.

6. Обов'язки служби головного метролога Укрзалізниці

На службу головного метролога Укрзалізниці покладаються наступні обов'язки:

6.1. Проведення аналізу вимірювань на підприємствах і в організаціях Укрзалізниці. Організація розробки на основі аналізу комплексних програм метрологічного забезпечення галузі, контроль за їх виконанням.

6.2. Формування частини плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з метрологічного забезпечення, що фінансуються із централізованого фонду.

6.3. Підготовка до розгляду на засіданнях Науково-технічної ради Укрзалізниці питань щодо стану метрологічного забезпечення.

6.4. Взаємодія з ЦОВМ і його територіальними органами з питань метрологічного забезпечення, надання допомоги при здійсненні ними державного метрологічного контролю та нагляду.

6.5. Участь у роботі з міжнародного співробітництва в галузі метрологічного забезпечення залізничного транспорту загального користування.

6.6. Сприяння організації підвищення кваліфікації фахівців з метрологічного забезпечення на базі факультетів підвищення кваліфікації галузевих вузів, учбових закладів, інших органів виконавчої влади.

6.7. Організація роботи комісій з атестації:

- метрологічних служб, ремонтно-калібрувальних лабораторій підприємств і організацій, що входять до сфери Укрзалізниці, на право проведення калібрування і атестації випробувального обладнання;

- метрологічних служб, лабораторій підприємств і організацій, що входять до сфери управління Укрзалізниці, на право проведення повірки засобів вимірювальної техніки;

- калібрувальних лабораторій підприємств і організацій, що входять до сфери управління Укрзалізниці, на право проведення калібрування засобів вимірювальної техніки для інших підприємств, організацій і для громадян-суб'єктів підприємницької діяльності;

- вимірювальних лабораторій підприємств і організацій, що входять до сфери управління Укрзалізниці, на право проведення вимірювань.

6.8. Організація і проведення метрологічного контролю і нагляду на підприємствах і організаціях, що входять до сфери управління Укрзалізниці.

6.9. Координація діяльності ДорЦСМ з розробки галузевої нормативної документації.

6.10. Погодження галузевої нормативної документації, що містить дані про засоби вимірювальної техніки, норми точності, методи вимірювань або випробувань.

6.11. Організація проведення нарад, семінарів, конференцій з питань метрологічного забезпечення.

6.12. Контроль за формуванням в дорожніх центрах стандартизації та метрології фонду нормативної, довідкової та інформаційної документації.

6.13. Організація роботи з перегляду і розробки методик виконання вимірювань, встановлення раціональної номенклатури застосовування парку засобів вимірювальної техніки.

6.14. Координація робіт зі впровадження державних стандартів, розробці галузевих нормативних документів, що застосовуються на залізничному транспорті України.

6.15. Участь у проведенні метрологічної експертизи нормативної документації та звітів про науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи та атестація методик виконання вимірювань.

6.16. Здійснення контролю за усуненням недоліків в галузі метрологічного забезпечення, виявлених органами ЦОВМ.

7. Права служби головного метролога Укрзалізниці

Служба головного метролога Укрзалізниці має право:

7.1. Здійснювати контроль за виконанням підпорядкованими метрологічними службами та їх підрозділами обов'язків з метрологічного забезпечення.

7.2. Видавати обов'язкові для виконання приписи щодо припинення діяльності з порушеннями метрологічних норм і правил.

7.3. Вносити пропозиції керівництву про припинення робіт, які виконуються з порушенням метрологічних норм і правил, недотримання яких може призвести до порушення безпеки руху, проведення неякісного ремонту і обслуговування рухомого складу, інших технічних засобів, випуску або реалізації продукції, що не відповідає встановленим вимогам до якості, а також про необхідність вжиття заходів стосовно підприємств, організацій та осіб, що допустили ці порушення.

7.4. Організовувати роботи комісії з атестації метрологічних служб залізниць, державних центрів, підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління залізничним транспортом України загального користування, на право калібрування та метрологічної атестації випробувального обладнання.

7.5. Залучати підприємства та організації Укрзалізниці і окремих спеціалістів (за згодою з їх керівниками) до виконання загальногалузевих робіт з метрологічного забезпечення.

7.6. Одержувати від усіх структурних підрозділів метрологічної служби Укрзалізниці матеріали, необхідні для проведення метрологічного нагляду.

7.7. За дорученням головного метролога Укрзалізниці представляти метрологічну службу Державної адміністрації залізничного транспорту України у ЦОВМ, інших центральних органах виконавчої влади.

7.8. Вносити керівництву Укрзалізниці пропозиції про відміну раніше прийнятих керівниками підприємств та організацій Укрзалізниці нормативних документів, наказів, розпоряджень і вказівок, які суперечать чинному законодавству, державним і галузевим нормативним документам з питань метрологічного забезпечення.

7.9. Вимагати від усіх структур метрологічної служби Укрзалізниці надання відомостей, необхідних для аналізу стану метрологічного забезпечення.

7.10. Розпорядження головного метролога Укрзалізниці в галузі метрологічного забезпечення обов'язкові для виконання головними управліннями, управліннями Укрзалізниці, залізницями, державними центрами та іншими підприємствами і організаціями залізничного транспорту, які підпорядковані Укрзалізниці.

7.11. Представляти керівництву Укрзалізниці пропозиції про заохочення працівників підприємств і організацій Укрзалізниці за успішну організацію роботи з метрологічного забезпечення, а також про притягнення до відповідальності працівників, винних у незадовільному стані засобів вимірювальної техніки, неправильному їх використанні та у порушенні інших метрологічних норм та правил.

7.12. Взаємодіяти з метрологічними службами інших центральних органів виконавчої влади України та країн СНД.

8. Обов'язки осіб, відповідальних за метрологічне забезпечення в головних управліннях, управліннях Укрзалізниці

На осіб, відповідальних за метрологічне забезпечення в головних управліннях, управліннях Укрзалізниці, покладаються наступні обов'язки:

8.1. Підготовка і подання головному метрологу Укрзалізниці матеріалів про стан метрологічного забезпечення, потребу в засобах вимірювальної техніки (в тому числі імпортних), еталонах, стандартних зразках складу, властивості речовин і матеріалів, випробувальному обладнанні та організацію робіт з їх придбання.

8.2. Методичне керівництво структурними підрозділами підпорядкованих головному управлінню, координація проведення робіт з атестації методик виконання вимірювань, що застосовуються в підпорядкованих головному управлінню структурних підрозділах.

8.3. Організація проведення метрологічної експертизи нормативної документації.

8.4. Участь у підготовці і проведенні нарад з питань метрологічного забезпечення в галузі.

8.5. Здійснення контролю за усуненням недоліків в галузі метрологічного забезпечення, виявлених Державною метрологічною службою та метрологічною службою Укрзалізниці при проведенні ними метрологічного нагляду.

8.6. Участь у роботі зі впровадження стандартів та іншої нормативної документації з метрології, узагальнення передового досвіду в галузі метрологічного забезпечення структурних підрозділів і поширення його в підпорядкованих головному управлінню структурних підрозділах.

8.7. Надання за вимогою установ метрологічної служби вищого рівня необхідних матеріалів з питань метрологічного забезпечення.

9. Права осіб, відповідальних за метрологічне забезпечення в головних управліннях, управліннях Укрзалізниці

Особам, відповідальним за метрологічне забезпечення в головних управліннях, управліннях Укрзалізниці надається право:

9.1. Вносити пропозиції керівництву главку, управління про припинення робіт, які виконуються з порушенням метрологічних норм та правил, невиконання яких може призвести до порушення безпеки руху, проведення неякісного ремонту і обслуговування рухомого складу, інших технічних засобів, випуску або реалізації продукції, що не відповідає встановленим вимогам до якості, а також про необхідність вжиття заходів до підприємств і організацій та осіб, що допустили ці порушення, з наступним повідомленням головному метрологу Укрзалізниці.

9.2. Залучати підприємства і організації, главки, управління, а також окремих спеціалістів до виконання робіт з метрологічного забезпечення.

9.3. Одержувати від усіх структур галузі матеріали, які необхідні для проведення метрологічного нагляду.

9.4 Вносити пропозиції керівництву главку, управління про відміну прийнятих раніше керівниками підприємств і організацій нормативних документів з метрології, наказів, розпоряджень і вказівок, що суперечать діючому законодавству в галузі метрологічного забезпечення.

9.5. Вимагати від усіх структур главку, управління надавати матеріали з питань метрологічного забезпечення для реалізації поставлених завдань.

10. Метрологічні служби залізниць

10.1. Загальне керівництво та координацію діяльності метрологічної служби залізниці покладено на службу головного метролога залізниці - Дорожній центр стандартизації і метрології.

10.2. Функції, обов'язки та права метрологічної служби залізниці визначаються положенням, яке погоджується метрологічною службою Укрзалізниці та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері метрології ЦОВМ і затверджується наказом по залізниці.

10.3. Координацію діяльності та загальне керівництво базовою організацією метрологічної служби Мінтрансзв'язку на залізничному транспорті покладено на службу головного метролога залізниці - Дорожній центр стандартизації і метрології який проходить атестацію в установленому Держспоживстандартом України порядку.

10.4. Функції, обов'язки та права базової організації метрологічної служби Мінтрансзв'язку на залізничному транспорті України визначаються відповідним положенням, яке погоджується з національним науковим метрологічним центром Держспоживстандарту України і затверджується наказом Міністерства транспорту та зв'язку України.

11. Обов'язки служби головного метролога залізниці - Дорожнього центру стандартизації і метрології (ДорЦСМ)

На службу головного метролога залізниці - Дорожній центр стандартизації і метрології, покладаються наступні обов'язки:

11.1. Організація робіт з повірки і проведення калібрування та ремонту засобів вимірювальної техніки, організаційно-методичного керівництва і систематичного метрологічного нагляду.

11.2. Взаємодія з органами Держспоживстандарту України з питань метрологічного забезпечення.

11.3 Виконання функцій і повноважень базової організації метрологічної служби Мінтрансзв'язку на залізничному транспорті України в разі її атестації в установленому порядку.

11.4. Здійснення контролю за усуненням недоліків, виявлених органами Держспоживстандарту, метрологічною службою Укрзалізниці при проведенні метрологічного нагляду.

11.5. Проведення аналізу стану вимірювань на залізниці на підставі обліку основних показників, що характеризують стан метрологічної служби залізниці і її діяльності, підготовка пропозицій для керівництва залізниці.

11.6. Впровадження сучасних засобів вимірювальної техніки, методів та методик виконання вимірювань.

11.7. Проведення метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки, що не підлягають державним приймальним випробуванням, а також участь в атестації випробувального обладнання, організація і участь у проведенні атестації калібрувальних і вимірювальних лабораторій.

11.8. Складання переліків засобів вимірювальної техніки, випробувального обладнання, які необхідні для виконання технологічного процесу.

11.9. Участь у розподілі еталонів та засобів вимірювальної техніки, що постачаються централізовано.

11.10. Проведення атестації структурних підрозділів залізниці на право калібрування засобів вимірювальної техніки та атестації випробувального обладнання.

11.11. Виконання робіт зі впровадження стандартів та іншої нормативної документації, враховуючи специфіку галузі, а також галузевих нормативних документів, що регламентують питання метрологічного забезпечення.

11.12. Проведення метрологічної експертизи технічних завдань, проектно-конструкторської і технологічної документації, що розробляється на залізниці, а також методичне керівництво роботами з метрологічної експертизи нормативної документації, яка розробляється метрологічними службами підрозділів.

11.13. Надання методичної допомоги підрозділам залізниці в розробці методик калібрування, методик метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки і випробувального обладнання, методик виконання вимірювань.

11.14. Підготовка пропозицій доцільності й економічного обґрунтування необхідності створення опорних ремонтно-калібрувальних лабораторій.

11.15. Організація підготовки, підвищення кваліфікації і атестації кадрів у галузі метрології, в тому числі фахівців для виконання робіт з калібрування засобів вимірювальної техніки.

11.16. Надання за вимогою працівників вищих органів управління метрологічної служби Укрзалізниці необхідної інформації з питань метрологічного забезпечення.

11.17 Складання переліку засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації на залізниці і підлягають повірці з погодженням його в територіальному органі Держспоживстандарту України.

12. Права служби головного метролога залізниці - Дорожнього центру стандартизації та метрології (ДорЦСМ)

Службі головного метролога залізниці - Дорожньому центру стандартизації та метрології, надається право:

12.1. Видавати обов'язкові для виконання приписи, а також рекомендації з питань стану, застосування засобів вимірювальної техніки, виконання методик, додержання метрологічних норм і правил.

12.2. Вносити пропозиції керівництву залізниці щодо припинення робіт, які виконуються з порушенням метрологічних норм і правил, невиконання яких може призвести до порушення безпеки руху, проведення неякісного ремонту і обслуговування рухомого складу, інших технічних засобів, випуску або реалізації продукції, що не відповідає встановленим вимогам до якості, а також про необхідність вжиття заходів до підрозділів та осіб, що допустили ці порушення, з наступним повідомленням головному метрологу Укрзалізниці.

12.3. Вносити пропозиції керівництву залізниці про відміну раніше виданих керівниками структурних підрозділів наказів, розпоряджень і вказівок, що суперечать чинному законодавству, державним стандартам і галузевим нормативним документам з питань метрологічного забезпечення.

12.4. Вилучати з експлуатації засоби вимірювальної техніки, що не відповідають метрологічним вимогам, шляхом їх пломбування, що виключало б можливість подальшого їх використання.

12.5. Вимагати від структурних підрозділів метрологічної служби залізниці матеріали з питань метрологічного забезпечення для організації своєї діяльності із забезпечення єдності вимірювань.

12.6. Залучати структурні підрозділи залізниці або окремих фахівців для виконання робіт з метрологічного забезпечення на залізниці.

12.7. У своїй виробничо-господарській діяльності користуватися власними печаткою і штампами.

12.8. Для виконання робіт з питань атестації на право калібрування засобів вимірювальної техніки, атестації випробувального обладнання, систематичного взаємоконтролю, що проводиться метрологічною службою Укрзалізниці, мати відповідні службові проїзні документи.

12.9. Направляти керівництву залізниці і структурних підрозділів пропозиції про заохочення працівників метрологічних служб за успішну організацію роботи з метрологічного забезпечення, а також про притягнення до відповідальності працівників, винних у незадовільному стані засобів вимірювань, неправильному їх використанні і в порушенні інших метрологічних норм та правил.

13. Обов'язки метрологічних служб державних центрів, підприємств, установ і організацій залізничного транспорту, які підпорядковані Укрзалізниці

На метрологічні служби державних центрів, підприємств, установ і організацій залізничного транспорту, які підпорядковані Укрзалізниці, покладаються наступні обов'язки:

13.1. Впровадження у виробничу діяльність державних стандартів і галузевої нормативної документації, що регламентує питання метрологічного забезпечення.

13.2. Організація і проведення метрологічної експертизи нормативної документації, яка розробляється на підпорядкованих підприємствах та в організаціях залізничного транспорту.

13.3. Участь у розробках номенклатури вимірюваних параметрів, оптимальних норм точності вимірювань, що забезпечуватимуть достовірний контроль і управління технологічними процесами та випробування продукції, а також безпеку праці, охорону навколишнього середовища і раціональне використання природних, енергетичних та матеріальних ресурсів.

13.4. Розробка нормативної документації з метрології для забезпечення виробничих процесів підприємств і організацій.

13.5. Проведення метрологічної атестації спеціалізованих засобів розроблених власними силами та атестації випробувального обладнання.

13.6. Ведення оперативного обліку засобів вимірювальної техніки і випробувального обладнання.

13.7. Підготовка матеріалів, що характеризують стан метрологічного забезпечення, і подання їх до галузевої метрологічної служби.

13.8. Організація повірки, проведення калібрування засобів вимірювальної техніки, організаційно-методичного керівництва і систематичного метрологічного нагляду.

13.9 Здійснення контролю за усуненням недоліків, виявлених Державною метрологічною службою або метрологічною службою Укрзалізниці.

13.10. Участь у проведенні приймальних випробувань нових видів продукції, а також контрольних випробувань серійної продукції, впровадження сучасних засобів і методів вимірювань.

13.11. Підготовка матеріалів для атестації ремонтно-калібрувальних лабораторій на право калібрування засобів вимірювальної техніки.

13.12. Організація підготовки підвищення кваліфікації і атестації кадрів з питань метрології, в тому числі фахівців, що проводять роботи з калібрування засобів вимірювальної техніки.

13.13. Сприяння органам Держспоживстандарту України при здійсненні ними державного метрологічного нагляду. Надання за вимогою працівників установ метрологічної служби вищого рівня необхідних звітів і матеріалів.

13.14. Складання переліку засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації і підлягають повірці з погодженням його в територіальному органі Держспоживстандарту.

13.15. Складання графіків калібрування засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації.

14. Права метрологічних служб державних центрів, підприємств, установ і організацій залізничного транспорту, які підпорядковані Укрзалізниці

Метрологічним службам державних центрів, підприємств, установ і організацій надається право:

14.1. Направляти керівникам підприємств і організацій приписи про усунення виявлених порушень і вилучення непридатних засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання шляхом їх пломбування.

14.2. Вносити пропозиції керівництву підприємства, організації щодо припинення дії наказів, розпоряджень і вказівок, що суперечать чинному законодавству, державним стандартам і галузевим нормативним документам з питань метрологічного забезпечення.

14.3. Вимагати від керівників структурних підрозділів матеріали і відомості, необхідні для виконання функцій, що покладаються на метрологічну службу підприємства, організації.

14.4. Вносити пропозиції керівництву про припинення робіт, що виконуються з порушенням метрологічних норм і правил, невиконання яких може призвести до порушення безпеки руху, проведення неякісного ремонту і обслуговування рухомого складу, інших технічних засобів, випуску або реалізації продукції, що не відповідає встановленим вимогам до якості, а також про необхідність вжиття заходів до підрозділів і осіб, що допустили ці порушення, з подальшим повідомленням головного метролога Укрзалізниці.

14.5. Залучати підрозділи підприємства або окремих фахівців для виконання робіт з метрологічного забезпечення.

14.6. Готувати пропозиції і економічні обґрунтування необхідності створення опорних ремонтно - калібрувальних лабораторій.

14.7. Направляти керівництву підприємства або організації пропозиції про заохочення працівників метрологічної служби за зразкову організацію роботи з метрологічного забезпечення.

15. Обов'язки відповідальних осіб за метрологічне забезпечення у відособлених структурних підрозділах залізничного транспорту

15.1. Впровадження державних стандартів і галузевої нормативної документації, що регламентує питання метрологічного забезпечення.

15.2. Організація робіт з повірки, калібрування та ремонту засобів вимірювальної техніки.

15.3. Підготовка і подання головному метрологу залізниці, об'єднання матеріалів про стан метрологічного забезпечення, потребу в засобах вимірювальної техніки, випробувальному обладнанні.

15.4. Здійснення контролю за усуненням недоліків в метрологічному забезпеченні, виявлених Державною метрологічною службою або метрологічною службою Укрзалізниці при проведенні метрологічного нагляду.

15.5. Надання за вимогою працівників установ вищого рівня органів управління метрологічної служби необхідних матеріалів з питань метрологічного забезпечення.

15.6. Ведення оперативного обліку засобів вимірювальної техніки і випробувального обладнання.

15.7. Складання переліків засобів вимірювальної техніки, які підлягають повірці, та погодження їх в територіальних органах Держспоживстандарту України.

15.8. Складання графіків калібрування засобів вимірювальної техніки, атестації випробувального обладнання, що перебувають в експлуатації.

15.9. Сприяння органам Держспоживстандарту України при здійсненні ними державного метрологічного нагляду.

Надання за вимогою працівників установ метрологічної служби вищого рівня необхідних звітів і матеріалів.

16. Права відповідальних осіб за метрологічне забезпечення у відособлених структурних підрозділах залізничного транспорту

16.1. Вносити пропозиції керівництву щодо припинення дії наказів, розпоряджень і вказівок, що суперечать чинному законодавству, державним стандартам і галузевим нормативним документам з питань метрологічного забезпечення.

16.2. Вилучати з експлуатації засоби вимірювальної техніки, що не відповідають метрологічним вимогам, шляхом їх пломбування, що виключало б можливість подальшого їх використання.

16.3. Вносити керівництву структурного підрозділу пропозиції щодо припинення робіт, які виконуються з порушенням вимог метрологічних норм та правил, а також про необхідність вжиття заходів до осіб, які допустили ці порушення.

 

 

 

Начальник Головного управління

розвитку і технічної політики                                                                                          А.П.Зубко

 

Заступник начальника у правління

метрології, технічного регулювання

та інформації – головний метролог Укрзалізниці                                            М.М.Шоботенко

Наказ МІУ №270 від 23.06.2014 Про метрологічну службу Міністерства інфраструктури України

23.06.2014           № 270

 

Про метрологічну службу

Міністерства інфраструктури

України

 

Відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», з метою координації робіт, пов’язаних із забезпеченням єдності вимірювань та ефективного управління питаннями метрологічної діяльності Мінінфраструктури України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про метрологічну службу Міністерства інфраструктури України, що додається.

2. Покласти виконання функцій метрологічної служби Міністерства інфраструктури України на Управління стратегічного розвитку інфраструктури та науково-технічної політики.

3. Покласти виконання функцій головного метролога Міністерства інфраструктури України на начальника Управління стратегічного розвитку інфраструктури та науково-технічної політики, функцій заступника головного метролога Міністерства інфраструктури України – на завідуючого сектором  розвитку ринків послуг та науково-технічної політики Управління стратегічного розвитку інфраструктури та науково-технічної політики.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 26 жовтня 2007 року № 971 «Про метрологічну службу Мінтрансзв’язку».

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра – керівника  апарату Корнієнка В.В.

 

Міністр                                                                   

М.Ю. Бурбак