Друк

Департамент охорони праці та промислової безпеки (ЦБТ) є структурним підрозділом апарату управління АТ "Укрзалізниця".

 

Короткий опис

Департаментом відповідно до Положення здійснюються роботи щодо проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників, здійснює контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, колективного договору та актів з охорони праці, що діють в межах АТ "Укрзалізниця".

 

Основні завдання Департаменту:

- запровадження ефективної Системи управління охороною праці в АТ "Укрзалізниця" та сприяння удосконаленню діяльності з охорони праці у регіональних філіях, філіях та їх структурних (виробничих) підрозділах;

- організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників;

- вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників;

- контроль за дотриманням працівниками товариства вимог нормативно-правових актів з охорони праці, колективного договору та актів з охорони праці, що діють в межах АТ "Укрзалізниця";

- інформування та надання методичної допомоги працівникам АТ "Укрзалізниця" з питань охорони праці;

- організація безпечних робіт під час експлуатації об’єктів та устаткування підвищеної небезпеки.

 

Функції Департаменту:

- розробка спільно з іншими структурними підрозділами апарату управління АТ  "Укрзалізниця", регіональними філіями, філіями: Комплексних заходів щодо підвищення рівня охорони праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням та заходи щодо запобігання травмуванню громадян на залізничному транспорті; нормативно-правових актів з питань охорони праці, що діють в АТ "Укрзалізниця"; розділу колективного договору щодо питань охорони праці;

- проведення комплексних та цільових перевірок організації роботи та стану охорони праці в підрозділах товариства;

- ведення обліку випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на виробництві та аналіз їх причин;

- складання звітності з охорони праці за встановленими формами;

- надання методичної допомоги структурним підрозділам апарату управління АТ "Укрзалізниця", регіональним філіям, філіям в розробленні інструкцій з охорони праці та переліку професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони праці;

- надання інформації структурним підрозділам апарату управління АТ "Укрзалізниця", регіональним філіям та філіям з питань нормативно-правового забезпечення з охорони праці;

- розгляд листів, заяв, скарг працівників товариства, що стосуються питань охорони праці;

- організація:

проведення комплексних і цільових перевірок з питань охорони праці;

проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та фахівців АТ "Укрзалізниця", в тому числі, в регіональних філіях та філіях;

проведення серед підрозділів товариства конкурсів з питань охорони праці;

нарад, семінарів з питань охорони праці;

пропаганди з питань охорони праці з використанням інформаційних засобів;

- участь у:

розслідуванні нещасних випадків травмування та професійних захворювань працівників товариства, аварій на виробництві;

складанні санітарно-гігієнічних характеристик робочих місць працівників товариства;

роботі комісій з приймання в експлуатацію об’єктів виробничого призначення, нових зразків рухомого складу, колійної техніки тощо;

забезпеченні розвитку автоматизованих комп’ютерних систем щодо питань охорони праці та промислової безпеки;

- здійснення контролю:

проведення атестації робочих місць в підрозділах АТ "Укрзалізниця" на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці;

дотримання в підрозділах товариства вимог нормативно-правових актів з охорони праці щодо безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів та механізмів, вантажо-захоплювальних пристроїв, парових та водогрійних котлів, трубопроводів пари та гарячої води, посудин, що працюють під тиском, компресорів, повітропроводів, ацетиленових генераторів та іншого обладнання для газополум’яної обробки металу, кисневих балонів та балонів зі скрапленими горючими газами, пунктів по ремонту і випробуванню обладнання для кисневої різки металів, безпечної експлуатації електроустановок споживачів; санітарно-гігієнічних і санітарно-побутових умов праці працівників;

виконання заходів, передбачених комплексними планами та програмами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

проведення ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;

своєчасного проведення необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування;

стану запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем;     

зберігання, прання, хімічного чищення, сушіння, знепилювання і ремонту спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту;

своєчасного і правильного надання працівникам пільг і компенсацій за роботу у важких та шкідливих умовах праці;

використання цільових коштів, призначених для виконання комплексних заходів та програм з охорони праці;

проведення попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічних обов’язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року;

забезпечення працівників АТ "Укрзалізниця" спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту, мийними та знешкоджувальними засобами;

профілактики, ведення обліку та аналізу нещасних випадків невиробничого травматизму на залізничному транспорті;

- проведення вступного інструктажу з охорони праці керівництву і працівникам структурних підрозділів апарату управління товариства;

- створення та розповсюдження навчальних відеоматеріалів з охорони праці та промислової безпеки.

- проведення експертизи документів товариства (технічні умови на продукцію та послуги, технічні завдання на продукцію для залізничного транспорту, технологічні процеси, технічні регламенти тощо) вимогам нормативно-правових актів з питань охорони праці.

 

Керівництво

в.о. директора Департаменту Бояркін Микола Олексійович

тел. (044) 465-13-03

 

Контактна інформація:

Адреса: м. Київ, вул. Протасів Яр, 2

Телефон приймальні: (044) 465-30-75, факс (044) 465-30-75.