Друк

Філія «Експертно-технічний центр»
акціонерного товариства «Українська залізниця»

Короткий опис

Метою діяльності Філії є повне і своєчасне задоволення потреб регіональних філій, філій Товариства у виконанні робіт з: технічного діагностування (експертного обстеження) та технічного огляду устаткування підвищеної небезпеки (вантажопідіймальних кранів, посудин, що працюють під тиском, котлоагрегатів); експертного обстеження електроустановок, які відпрацювали нормативний строк служби; теплотехнічних випробувань і обстеження котельного обладнання; атестації фахівців, виконання робіт та надання послуг з технічних випробувань та досліджень факторів виробничого середовища, забезпечення ефективного функціонування та розвитку виробничо-технологічного комплексу залізничного транспорту загального користування та надання послуг у межах компетенції стороннім організаціям.

Основні завдання

 

Предметом діяльності Філії є виконання робіт та надання послуг з метрологічної діяльності, стандартизації та нормативного забезпечення, атестації фахівців, технічних випробувань та досліджень:

-    Експертного обстеження вантажопідіймальних кранів (у т.ч. мостових; козлових; автомобільних; залізничних; баштових; консольних; кранів-штабелеукладальників; кранів-маніпуляторів).

-    Експертного обстеження вантажопідіймальних механізмів (у т.ч. лебідок; монорейкових колій з талями; підйомників, навантажувачів, ліфтів).

-    Експертного обстеження обладнання, що працює під тиском (в т.ч. котлоагрегатів парових та водогрійних; посудин, що працюють під тиском; трубопроводів пари та гарячої води та їх складових частин). 

-    Експертного обстеження резервуарів для зберігання пально- мастильних матеріалів.

-    Чергового технічного огляду (повного та часткового): вантажопідіймальних кранів та машин; обладнання, що працює під тиском.

-    Експертного обстеження електроустановок, що відпрацювали нормативний строк експлуатації.

-    Експертного обстеження повітряних резервуарів рухомого складу та спеціальної залізничної техніки.

-    Неруйнівного контролю несучих металевих конструкцій рухомого складу та спеціальної залізничної техніки.

-    Неруйнівного контролю несучих металевих конструкцій жорстких поперечин контактної мережі.

-    Обстеження опор контактної мережі.

-    Комплексного обстеження прожекторних щогл (несучих конструкцій, фундаменту, електрообладнання).

-    Обстеження опор світлофорів.

-    Обстеження та нівелювання підкранових колій.

-    Обстеження основних конструктивних елементів (будівельних та металевих) вагонних ваг.

-    Обстеження несучих  та огороджувальних елементів будівель та споруд.

-    Виготовлення дублікатів та оновлення технічної документації устаткування підвищеної небезпеки (вантажопідіймальних кранів та машин; обладнання, що працює під тиском; резервуарів для зберігання пально-мастильних матеріалів) та обстеження повітряних резервуарів рухомого складу та спеціальної залізничної техніки

-    Проведення вхідного контролю продукції (у т.ч. твердого палива, гальмівних колодок, вугільних вставок; пально-мастильних матеріалів).

-    Еколого-теплотехнічної наладки та випробування котельного обладнання з наданням режимних карт.

-    Перевірки ефективності використання газу при роботі котельного обладнання.

-    Ремонту та наладки блоків автоматики систем управління котельного обладнання.

-    Сервісного обслуговування котельного обладнання, у т.ч. імпортного виробництва.

-    Обстеження, налагодження й випробування, розробка та виготовлення паспортів вентиляційних установок.

-    Розроблення технологічної документації на проведення ремонту з використанням зварювання (вантажопідіймальних кранів та машин; котлоагрегатів парових та водогрійних; посудин, що працюють під тиском).

-    Контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

-    Проведення електротехнічних та інших вимірювань (у т.ч. опір ізоляції, цілісність і залягання електропроводки; петля фаза – нуль; заземлення).

-    Проведення тепловізійного (інфрачервоного) контролю.

-    Визначення хімічного складу, фізико-хімічних, фізико-механічних властивостей і показників речовин, матеріалів та продукції.

-    Визначення властивостей будівельних матеріалів і будівельних конструкцій.

-    Експертного обстеження будівель та споруд з подальшим виготовленням паспортів технічного стану.

-    Виконання ремонту з використанням зварювання  (у т.ч. вантажопідіймальних кранів; обладнання, що працює під тиском).

-    Експертного обстеження технологічних транспортних засобів.

-    Технічного огляду технологічних транспортних засобів.

-    Досліджень факторів виробничого середовища (у т.ч. фізичних факторів (шум, вібрація, електромагнітні випромінювання, освітлення, загазованість, запиленість повітря); хімічних факторів (загальнотоксичні, канцерогени, мутагени, репродуктивні, подразливі).

-    Дозиметрії.

-    Випробування устаткування підвищеної небезпеки (випробування обмежників граничного вантажу підйомників тощо).

-    Опосвідчення стану безпеки електроустановок.

-    Інфрачервоного (телевізійного) контролю будівель та споруд, інженерних систем, електроустановок, тягового рухомого складу.

-    Обстеження та енергоаудит будівель, споруд та інженерних мереж з оформленням сертифікатів енергетичної ефективності.

-    Проведення вібродіагностики устаткування.

-    Придбання, зберігання та використання прекурсорів.

-    Аналізу стану вимірювань і забезпечення єдності вимірювань у підрозділах Філії.

-    Здійснення внутрішніх перевірок щодо забезпечення єдності вимірювань у підрозділах Товариства.

-    Погодження технічних завдань, програм та методик атестації, методик технічного контролю та контролю придатності, методик вимірювань, що використовуються поза сферою законодавчо регульованої метрології, технологічної документації.

-    Надання методичної допомоги підрозділам Товариства щодо розроблення методик технічного контролю засобів вимірювальної техніки
(далі – ЗВТ), програм та методик атестації випробувального обладнання (далі – ВО), методик вимірювань, стандартів організації та інших документів із забезпечення єдності вимірювань.

-    Проведення метрологічної експертизи технічних завдань, конструкторських, технологічних та інших документів з питань метрології, що розробляються у підрозділах Товариства, а також нормоконтроль конструкторських та технологічних документів.

-    Проведення контролю вихідних параметрів та атестації випробувального обладнання, яке використовують підрозділи Товариства в технологічних процесах.

-    Проведення технічного контролю, повірки, калібрування ЗВТ, контролю придатності засобів допускового контролю (далі – ЗДК).

-    Проведення вимірювання згідно з галузями технічної компетентності.

-    Проведення підтвердження технічної компетентності контрольних та вимірювальних лабораторій підрозділів Товариства на право виконання метрологічних робіт, а також підтвердження технічної компетентності підрозділів Товариства щодо виконання атестації ВО.

-    Ведення обліку тавр, контролю за їх зберіганням та правильним використанням.

-    Корегування та встановлення інтервалів проведення технічного контролю та калібрування ЗВТ.

-    Контролю за усуненням недоліків та порушень, виявлених під час внутрішніх перевірок щодо забезпечення єдності вимірювань.

-    Погодження переліків ВО, що перебувають в експлуатації в підрозділах Товариства.

-    Впровадження та актуалізації необхідної нормативної та іншої документації (далі – НД) в галузі метрології, стандартизації та охорони праці.

-    Проведення процедури підтвердження компетентності фахівців із забезпечення єдності вимірювань, зокрема фахівців з проведення вимірювань, технічного контролю ЗВТ, контролю придатності ЗДК та атестації ВО для підрозділів Товариства.

-    Впровадження й актуалізації стандартів та іншої НД з урахуванням специфіки галузі, а також галузевої НД, що регламентує питання забезпечення єдності вимірювань та охорони праці.

-    Ведення бази нормативної, методичної, довідкової та інформаційної документації в галузі метрології, стандартизації, охорони праці.

-    Ведення довідково-інформаційного фонду стандартів Товариства.

-    Організації та проведення нарад, семінарів з питань забезпечення єдності вимірювань, стандартизації.

-    Виконання функцій координатора програм міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань.

-    Виготовлення, ремонту ЗВТ та ЗДК.

-    Розроблення методик вимірювань, що використовуються поза сферою законодавчо регульованої метрології, програм та методик атестації, методик технічного контролю, контролю придатності, стандартів підприємств й інших документів з метрології.

-    Ведення обліку (реєстрації) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

-    Атестація зварників на право виконання зварювальних та наплавлювальних робіт при виготовленні, ремонті та модернізаціях металоконструкцій, вузлів та деталей залізничного рухомого складу, виробничого обладнання інфраструктури підприємств залізничного транспорту, а також елементів верхньої будови колії згідно вимог СОУ 35.2–00017584-030-1(2):2009 “Правила атестації зварників на залізничному транспорті. Зварювання та наплавлення. Частина 1. Сталі. Частина 2. Чавуни”  «Правила атестації зварників на залізничному транспорті. Зварювання та наплавлення» та НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників».

-    Допоміжне обслуговування наземного транспорту.

 

 Керівництво

Директор Рудаков Олександр Миколайович - (044) 465-43-81 (5-43-81)

Заступник директораМінаєв Василь Васильович - (044) 465-43-81 (5-43-81)

Заступник директораФедор Орест Ярославович - (044) 465-43-81 (5-43-81), 6-80-50

Головний бухгалтерСаєнко Алла Іванівна - (044) 309-76-20 (5-76-20)

Контактна інформація:

АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

ЄДРПОУ 40075815

адреса: м. Київ, вул. Єжи Гедройця, буд.5

ФІЛІЯ «ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»

м. Київ, вул. Архітектора Кобелєва 3/8

тел. (044) 309-76-20 (5-76-20)

Р/р UA793226690000026000300611460

в ТВБВ №10026/0159 Філії -
головного управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"

МФО 322669

ЄДРПОУ 43591027 

ІПН 400758126555/963