Друк

· Comite international des transport ferroviaires (CIT)
· Internationales Eisenbahntransportkomitee (CIT)
· International Rail Transport Committee (CIT)

Адреса:

Weltpoststrasse 20
CH-3015 Bern
Schweiz
Tel.: +4131 350 01 90
Fax: +4131 350 01 99
E-Mail: info@cit-rail.org

Офіційний сайт: www.cit-rail.or

Президент ЦІТ:
Жан Люк Дюфорнауд
Jean-Luc Dufournaud

Präsident des CIT
Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF)
Directeur de l’Ethique et de la Déontologie
tel: 0041 31 350 01 93

jean-luc.dufournaud@sncf.fr

 

Загальна інформація

Створення та цілі. СІТ було засновано у 1902 році як організацію залізниць, до компетенції якої входять питання міжнародного права для залізничних перевезень. СІТ зареєстровано згідно зі швейцарським законом і є Асоціацією (Союзом) відповідно до Швейцарського права – юридична особа з місцезнаходженням у м. Берн (Швейцарія).

Метою організації СІТ є сприяння співробітництву залізниць і розвитку залізничного виду транспорту, уніфіковане використання та втілення в життя міжнародного права залізничних перевезень, передусім, Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ).

З цією метою СІТ сприяє співпраці між членами, взаємодіє з іншими міжнародними організаціями для представлення та захисту спільних інтересів його членів, виконує послуги з надання консультацій, навчання, проведення науково-практичних заходів, сприяє обміну інформацією та досвідом тощо.

Членство. Члени СІТ поділяються на дві категорії: повноправні та асоційовані.

На цей час у складі СІТ є понад 300 членів як повноправних, так і асоційованих з країн п’яти континентів.

Членами є представники залізниць і підприємств з 38 країн, які застосовують положення Конвенції КОТІФ (Австрія, Албанія, Бельгія, Болгарія, Боснія та Герцеговина, Велика Британія, Греція, Данія, Іран, Ірландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Македонія, Марокко, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сербія, Сирія, Словаччина, Словенія, Туніс, Туреччина, Угорщина, Україна, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швейцарія, Швеція).

З 1998 року Укрзалізниця є членом СІТ.

Повноправними членами СІТ можуть бути підприємства, які здійснюють залізничні перевезення згідно з КОТІФ чи з іншими угодами.

Генеральна асамблея є вищим органом СІТ. Генеральна асамблея відповідає за визначення політики Союзу та стратегічне керівництво та має такі повноваження:

-         розробка її регламенту;

-         обрання та відкликання Президента, членів правління, генерального секретаря та його заступника, а також контрольного органу;

-         прийняття і виключення членів;

-         видання директив для діяльності Правління та Генерального секретаря;

-         контроль діяльності Правління;

-         призначення комісій;

-         затвердження річного звіту та бюджету;

-         затвердження положень для уніфікованого використання та практичного застосування міжнародного права залізничних перевезень;

-         ліквідація Союзу;

-         зміни Статуту;

-         зміна місцезнаходження;

-         передача завдань в інший союз чи прийняття завдань іншого союзу;

-         призначення робочих мов;

-         прийняття рішень з питань, які залишаються за нею згідно із законодавством чи статутом.

Генеральна Асамблея засідає один раз щорічно, чи скликається Президентом, якщо це вимагає Правління або п’ята частина членів. В Генеральній асамблеї беруть участь як повноправні, так і асоційовані члени.

Кожний повноправний член має один голос. Як повноправні, так і асоційовані члени мають право вносити пропозиції.

Рішення Генеральної Асамблеї приймаються звичайно більшістю. Для виключення члена, зміни Статуту, для перенесення місцезнаходження, для передання завдань іншому союзу і розпуску Союзу необхідно дві третини голосів. Враховуються голоси присутніх чи представлених членів. Відмови не враховуються.

Якщо необхідна одна третина членів, які мають право голосу, то вибори чи звільнення з посади, а також голосування щодо виключення члена проводяться шляхом таємного голосування.

Затвердження рішень з уніфікованого використання та практичного втілення Міжнародного права залізничних перевезень, а також про прийняття членів, можуть здійснюватися шляхом листування, якщо не менше однієї третини повноправних членів не заперечують проти цього. Мовчання члена є згодою щодо прийняття рішення.

Фінансування. Витрати Союзу розподіляються між повноправними членами наступним чином:

10% - в рівних частинах розподіляються між повноправними членами;

30% - розподіляються відповідно до виконаних пасажиро-кілометрів у сполученні ЦІВ перевізників чи виконуючих перевізників згідно зі статтею 3 Єдиних правил ЦІМ.

Максимальна сума повноправного члена не може перевищувати 15% від розподілених загальних витрат.

В особливих випадках генеральна асамблея може установлювати розмір внеску повноправного члена згідно з іншими критеріями.

Асоційовані члени сплачують паушальну суму (загальну суму зобов’язань, що утворюється під час розрахунків між юридичними та фізичними особами), яка встановлюється Генеральною Асамблеєю з урахування величини і значення асоційованого члена. Особливі послуги для окремих членів підраховуються індивідуально.

Внески згідно з бюджетом підлягають сплаті в розстрочку на початку кожного кварталу чотирма внесками. На запізнілі платежі нараховуються відсотки, встановлені у фінансовому регламенті.

Члени, які приймаються до Союзу, беруть участь у витратах Союзу пропорційно за часовою ставкою від дати їх прийняття до кінця звітного року, в якому вони були прийняті. Члени, які протягом звітного року виходять чи виключаються із Союзу, до кінця звітного року залишаються забов’язаними сплатити внески.

Ліквідаційну гарантію СІТ становить резервний фонд, розмір якого встановлюється Генеральною Асамблеєю.

СІТ несе відповідальність по обов’язках (боргах) виключно з майном Союзу.

Зв’язок з іншими міжнародними організаціями. СІТ координує свою діяльність  з Міжнародним союзом залізниць (МСЗ) і Співтовариством європейських залізниць (СЄЗ),  а також підтримує постійні відносини з міжурядовою організацією міжнародних залізничних перевезень (ОТІФ), Європейською економічною комісією ООН, з міжнародними організаціями споживачів послуг залізничного транспорту та міжнародними організаціями, що займаються митними питаннями. Останнім часом активізується співпраця з Організацією співробітництва залізниць (ОСЗ).

 

Зміст   

I Загальні положення

1. Назва, місцезнаходження та мета СІТ
2. Членство в СІТ

II Організація СІТ

3. Генеральна Асамблея
4. Правління
5. Президент
6. Генеральний секретар
7. Контрольний орган

ІІІ Методи роботи СІТ

8. Комісії
9. Робочі групи
10. Службове листування

ІV Фінанси

11. Розподіл витрат та відповідальність  

V Прикінцеві та перехідні рішення

12 Набрання чинності
13 Перехідні положення  

I Загальні положення  

1 Назва, місцезнаходження та мета СІТ            

1.1 "Міжнародний комітет залізничного транспорту (СІТ)" є асоціацією згідно Швейцарського права – у подальшому "Асоціація" - юридична особа з місцезнаходженням у м. Берн.            

1.2 СІТ має за мету:            

a) уніфіковане застосування та втілення в життя міжнародного права залізничних перевезень, перед усім, Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КOTIФ);

b) у цих рамках:
  - сприяння співпраці між членами;
  - представлення інтересів членів;
  - надання наступних послуг (консультації, навчання, проведення заходів та інше).

1.3 СІТ тісно співпрацює з компетентними міжнародними установами та залізничними організаціями і укладає, у разі необхідності, відповідні корпоративні договори.  

2 Членство            

2.1. Як повноправні члени до СIT можуть приєднуватися підприємства, які здійснюють залізничні перевезення згідно з КОТІФ чи з іншими угодами.      

2.2 Як асоційовані члени до СІТ можуть приєднуватися:           

a) об’єднання підприємств, які є юридичними особами, та їх члени:
  - що здійснюють міжнародні залізничні перевезення;
  - є утримувачами залізничної інфраструктури, на якій здійснюються такі перевезення;
  - надають послуги у зв’язку з міжнародними залізничними перевезеннями чи з експлуатацією інфраструктури;            

b) підприємства, що є утримувачами інфраструктури.            

2.3. У цілому, в цьому Статуті йде мова лише про членів, і маються на увазі як повноправні, так і асоційовані члени.            

2.4. Члени зобов’язані дотримуватися рішень Асоціації.            

2.5. Член може заявити про вихід з дотриманням шестимісячного терміну в кінці кожного календарного року. У випадку несплати членських внесків, Генеральна Асамблея може виключити члена із негайним набранням рішенням чинності.  

II Організація СІТ 3 Генеральна Асамблея            

3.1. Генеральна Асамблея є вищим органом СІТ, вона відповідає за визначення політики Асоціації та стратегічне керівництво. Вона має, зокрема, наступні завдання:            

a) розробка її регламенту;
b) обрання і відкликання президента, членів Правління, Генерального секретаря і його заступника, а також контрольного органу;
c) прийняття та виключення членів;
d) видання директив для діяльності Правління і Генерального секретаря;
e) контроль діяльності Правління;
f) призначення комісій;
g) затвердження річного звіту і бюджету;
h) затвердження положень для уніфікованого використання та практичного застосування міжнародного права залізничних перевезень;
і) ліквідація Асоціації;
j) зміни Статуту;
k) зміна місцезнаходження;
l) передача завдань іншій асоціації чи прийняття завдань іншої асоціації;
m) призначення робочих мов;
n) прийняття рішень з питань, які залишаються за нею згідно законодавства чи Статуту.            

3.2 Генеральна Асамблея засідає один раз щорічно чи скликається Президентом, якщо це вимагає Правління або п’ята частина членів. В Генеральній Асамблеї беруть участь як повні так і асоційовані члени.            

3.3 Генеральна Асамблея є правомочною, якщо присутня чи представлена щонайменше половина повноправних членів. Право голосу мають повноправні члени. Вони можуть його передавати повноправному чи асоційованому члену. Повноправний член чи асоційований член може представляти щонайбільше 3-х повноправних членів.            

3.4 Кожний повноправний член має 1 голос. Як повноправні так і асоційовані члени мають право вносити пропозиції.            

3.5 Рішення приймаються звичайною більшістю. Для виключення члена, для зміни Статуту, для перенесення місцезнаходження, для передання завдань іншій асоціації і для розпуску Асоціації необхідно дві третини голосів. Враховуються голоси присутніх чи представлених членів. Відмови не враховуються.            

3.6 Якщо необхідна одна третина володіючих правом голосу, то вибори чи звільнення з посади, а також голосування щодо виключення члена проводяться шляхом таємного голосування.            

3.7 Затвердження рішень по уніфікованому використанню і практичному втіленню міжнародного права залізничних перевезень, а також по прийняттю членів можуть здійснюватися шляхом листування, якщо не менше однієї третини повноправних членів не заперечують. Мовчання є згодою.  

4 Правління            

4.1 Правління є оперативним і адміністративним керівним органом CІТ. Воно має, перед усім, наступні завдання:            

a) розробка його регламенту;
b) видання персонального регламенту;
c) видання фінансового регламенту;
d) контроль ведення керівництва Генеральним секретарем;
e) згідно персонального регламенту за Правлінням закріплено обрання персоналом Генерального Секретаріату;
f) підготовка засідання Генеральної Асамблеї;
g) розробка пропозицій до виборів на посади Президента, Правління, Генерального секретаря і його заступника;
h) схвалення звіту про стан справ;
i) виконання завдань, схвалених Генеральною Асамблеєю;
j) висловлення точки зору стосовно проектів міжнародного залізничного транспортного права;
к) призначення робочих груп;
l) визначення членів Правління, які представляють зовнішні інтереси СІТ;
m) визначення ліцензійних зборів;
n) опрацювання всіх справ, які не належать до компетенції Генеральної Асамблеї, і які воно залишає за собою. 
4.2 Правління складається щонайбільше із дев’яти осіб та формується репрезентативно. Згідно з посадами до нього належать Президент та представник МСЗ. Останній призначається МСЗ. Генеральний секретар не є членом Правління, все ж, бере участь у переговорах, маючи силу дорадчого голосу.
4.3 Термін перебування на посаді членів Правління, які належать до Правління не в зв’язку з посадами становить 4 роки та може продовжуватися на наступний посадовий термін.            

4.4 Правління засідає щонайменше один раз на рік, чи, коли цього вимагає п’ята частина його членів, воно скликається Президентом.       

4.5 Правління є правомочним, якщо присутні чи представлені , як мінімум, дві третини його членів Правління. Кожний член Правління має право голосу та може його передати іншому члену Правління. Член Правління може представляти не більше одного іншого члена Правління. Рішення можуть прийматися також за допомогою листування. Мовчання є згодою.  

5 Президент            

5.1 Президент керує Генеральною Асамблеєю і Правлінням. Представляє CIT назовні.            

5.2 Президент обирається з кола членів і обіймає у своєму підприємстві чи своєму об’єднанні керівну посаду. Термін його повноважень становить 4 роки та може продовжуватися на інший термін повноважень.

6 Генеральний секретар            

Генеральний секретар зобов’язаний вести справи СІТ та керувати Генеральною Асамблеєю. Термін його повноважень не обмежується. Він представляє СІТ назовні та має, зокрема, наступні завдання:             

a) виконання рішень Генеральної Асамблеї та Правління;
b) підготовка засідань Правління;
c) підготовка звіту про стан справ, рахунку та бюджету для Правління;
d) скликання та підтримка комісій та робочих груп;
e) перевірка заяв про прийняття членів;
f) внесення пропозицій та їх розгляд;
g) забезпечення зв’язків та надання інформації;
h) керівництво персоналом Генерального секретаріату.  

7. Контрольний орган            

Генеральна Асамблея вибирає на три роки швейцарську фірму як контрольний орган. Вона провіряє ведення рахунку Асоціації і надає Генеральній Асамблеї звіт.

ІІІ Методи роботи

8. Комісії            

8.1. Для опрацювання певних питань Генеральна Асамблея на певний обмежений термін може призначати Комісії з повноваженням приймати рішення. Вони повинні призначатися репрезентативно, де можуть мати право голосу і асоційовані члени. В іншому - діють згідно з п. 3.3 даного документу.            

8.2. Рішення можуть прийматися також шляхом листування, якщо не заперечує щонайменше третя частина членів Комісії. Мовчання є згодою.            

8.3. Генеральна Асамблея надає Комісіям зрозуміле доручення, встановлює обов’язкові терміни та призначає керівника робіт.  

9 Робочі групи            

9.1 Для опрацювання певних питань Правління чи комісії можуть призначати робочі групи, члени яких призначаються згідно їх професійної компетенції.            

9.2 Правління чи комісії надають зрозумілі доручення, встановлюють обов’язкові терміни та призначають керівника робіт.  

10 Службове листування            

10.1 Документація для Генеральної Асамблеї відправляється за 4 тижні; для Правління, а також для Комісій - за два тижні до засідання. 

10.2 Як правило, оформляються протоколи. Вони направляються учасникам через 2 тижні після засідання. Якщо впродовж 20 днів після відправлення немає заперечень, вони діють як схвалені і можуть надаватися іншим зацікавленим.

ІV Фінанси  

11. Розподіл витрат та відповідальність            

11.1 Витрати Асоціації розподіляються між повноправними членами наступним чином:             

а) 10% - в рівних частинах між повноправними членами;
б) 30% - відповідно до їх виконаних пасажиро-кілометрів у сполученні ЦІВ як перевізників чи виконуючих перевізників згідно статті 3 Єдиних правил ЦІВ;
в) 60% - відповідно їх виконаних тонно-кілометрів, нетто у сполученні ЦІМ як перевізників чи виконуючих перевізників згідно статті 3 Єдиних правил ЦІМ.
Максимальна сума повноправного члена не може перевищувати 15% від розділених загальних витрат.
В особливих випадках Генеральна асамблея може установлювати розмір внеску повноправного члена згідно з іншими критеріями.

11.2 Асоційовані члени сплачують паушальну суму, яка встановлюється Генеральною Асамблеєю з урахування величини і значення асоційованого члена.

11.3 Особливі послуги для окремих членів підраховуються індивідуально.            

11.4 Для продуктів, які використовуються не членами ЦIT, можуть стягуватися ліцензійні збори.            

11.5 Члени, які приймаються в Асоціація, беруть участь у витратах Асоціації пропорційно pro rata temporis від дати їх прийняття до кінця звітного року, в якому вони були прийняті. Члени, які протягом звітного року виходять чи виключаються із Асоціації, до кінця звітного року залишаються зобов’язаними сплатити внески.

11.6 Ліквідаційну гарантію СІТ становить резервний фонд, розмір якого встановлюється Генеральною Асамблеєю.           

11.7 Звітним роком є календарний рік. Внески згідно бюджету підлягають сплаті в розстрочку на початку кожного кварталу чотирма внесками. На запізнілі платежі нараховуються відсотки, встановлені у фінансовому регламенті.            

11.8 СІT несе відповідальність по обов’язках (боргах) виключно майном Асоціації.  

V Прикінцеві - та перехідні рішення  

12 Набрання чинності            

Цей Статут замінює Статут від 4 червня 1997р. Він приймається Генеральною Асамблеєю 22 травня 2003 та 13 травня 2004р. і набирає чинності 1 січня 2004р., та відповідно 1 січня 2005р.  

13 Перехідні положення            

13.1 Сьогоднішнє Правління залишається на посаді та здійснює перехід від старої організації до нової. Воно та Президент будуть обиратися заново Генеральною Асамблеєю 2004, при цьому без врахування проміжного посадового часу. Одночасно буде призначено також і представника МСЗ. Вступ на посаду відбувається одразу.            

13.2 Перехід працюючого для СIT персоналу SBB відбувається 1 січня 2004 р. Роботи по найму ведуться далі на рівноцінних умовах.

 

Ferrovie dello Stato S.p.a.
Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Telefono: 06. 44101