Друк

Інформація щодо перерв в електропостачанні

4.1. Порядок обмеження, припинення та відновлення розподілу електричної енергії.

 Послуги з розподілу електричної енергії надаються користувачу безперервно, крім випадків, передбачених договором про надання послуг з розподілу електричної енергії та Кодексом систем розподілу, затвердженим постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310.

Випадки припинення розподілу електричної енергії:

 

1) за заявою користувача:

 • припинення (тимчасове або остаточне) експлуатації електроустановки;
 • продаж/передача прав власності/користування на об'єкт користувача;
 • інші тимчасові причини припинення електропостачання (виконання будівельних, аварійно-відновлювальних робіт тощо);

2) за зверненням електропостачальника:

 • припинення електроживлення користувача (споживача електричної енергії) у випадках, визначених правилами роздрібного ринку електричної енергії затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2019 № 312;

3) за ініціативою ОСР:

 • закінчення строку дії/розірвання договору про надання послуг з розподілу електричної енергії;
 • несплата та/або неповна оплата послуг згідно з умовами договору про надання послуг з розподілу електричної енергії;
 • виявлення несанкціонованого відбору електричної енергії користувачем або втручання в роботу засобів обліку електричної енергії або елементів системи розподілу;
 • наявність заборгованості за несанкціонований відбір електричної енергії;
 • несанкціоноване відновлення електроживлення користувача (споживача електричної енергії);
 • невиконання вимог припису уповноваженого представника органу виконавчої влади, на який покладено відповідні обов'язки згідно із законодавством України, щодо усунення незадовільного технічного стану електроустановок користувачів, який загрожує аварією, пожежею та/або створює загрозу життю обслуговуючого персоналу, населенню та навколишньому середовищу;
 • недопущення до електроустановок користувача, пристроїв релейного захисту, автоматики та зв'язку, які забезпечують регулювання навантаження в енергосистемі, та/або розрахункових засобів обліку електричної енергії уповноважених посадових осіб органів виконавчої влади та/або ОСР, на яких покладено відповідні обов'язки згідно із законодавством України та/або договором;
 • порушення користувачем правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 1997 року № 209 (далі – правила охорони електричних мереж), під час виконання робіт або провадження іншої діяльності поблизу електричних мереж унаслідок незабезпечення збереження електричних мереж, створення неналежних умов експлуатації зазначених електричних мереж, створення умов, наслідком яких можуть стати нещасні випадки від впливу електричного струму. Відключенню підлягають електроустановки та струмоприймачі користувача, для електрозабезпечення яких використовуються електричні мережі, щодо яких користувачем порушуються правила охорони електричних мереж;
 • проведення планових ремонтів електроустановок та електричних мереж оператора системи розподілу;
 • проведення системних випробувань;
 • у разі несплати споживачем заборгованості за договором про постачання електричної енергії або договором про користування електричною енергією, правонаступником за якими є ОСР.

 

4) за ініціативою адміністратора комерційного обліку:

 • невиконання обґрунтованих вимог щодо приведення засобів розрахункового обліку до вимог щодо технічного стану, передбачених кодексом комерційного обліку;

5) за форс-мажорних обставин, у тому числі:

 • застосування графіків та протиаварійних систем зниження електроспоживання з метою запобігання порушенню режиму роботи ОЕС України;
 • аварійні перерви електропостачання.

ОСР має надати попередження про обмеження/припинення розподілу електричної енергії користувачу (окрім планових перерв) після встановлення факту наявності підстав для вчинення вказаних дій не менше ніж за 5 робочих днів до запланованої дати обмеження/припинення розподілу електричної енергії. Після одержання попередження користувач зобов'язаний вжити комплекс заходів, спрямованих на запобігання травматизму, загибелі тварин, пошкодженню обладнання, негативним екологічним та іншим наслідкам.

ОСР має право припиняти/обмежувати розподіл електричної енергії на час проведення планових ремонтів електроустановок та електричних мереж системи розподілу та проведення системних випробувань. У цьому випадку при отриманні від ОСР вимоги про самостійне обмеження/припинення споживання електричної енергії користувач (споживач електричної енергії) зобов'язаний виконати вимогу ОСР та самостійно обмежити/припинити споживання електричної енергії.

користувачі, які мають у власності резервне джерело живлення (електроустановку, яка призначена для виробництва електричної енергії), про що має бути зазначено в договорі про надання послуг з розподілу електричної енергії, несуть повну відповідальність за його технічний стан та готовність до своєчасного пуску. Збитки та негативні наслідки від несвоєчасного або несанкціонованого пуску резервних джерел живлення відшкодовуються за рахунок їх власників.

4.2. Припинення/обмеження розподілу електричної енергії за заявою користувача здійснюється:

 • у разі тимчасового припинення/обмеження розподілу електричної енергії користувач зобов'язаний повідомити ОСР не пізніше ніж за 10 робочих днів до бажаної дати припинення/обмеження розподілу електричної енергії;
 • у разі остаточного припинення експлуатації електроустановки та/або продажу/передачі прав власності/користування на електроустановку (об'єкт) користувач зобов'язаний повідомити про це ОСР не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати настання зазначеної події та остаточно розрахуватись з ним за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії.

У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення користувачем ОСР про остаточне припинення експлуатації електроустановки та/або продаж/передачу прав власності/користування на електроустановку (об'єкт) користувач зобов'язаний здійснювати оплату послуг за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії відповідно до умов договору.

Відновлення тимчасового припинення/обмеження розподілу електричної енергії здійснюється ОСР за зверненням користувача протягом 5 робочих днів з дати оплати послуги з відновлення електроживлення.

Спірні питання щодо заборгованості за послуги з розподілу електричної енергії вирішуються шляхом переговорів між ОСР та користувачем або в судовому порядку. У разі звернення користувача до суду щодо вирішення спірних питань він повідомляє про це ОСР та надає копію зареєстрованої в канцелярії суду позовної заяви. До вирішення у суді спірного питання між сторонами відключення об'єкта користувача не здійснюється.

Припинення/обмеження розподілу електричної енергії не звільняє користувача від зобов'язання оплати вартості послуг за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії.

У разі закінчення строку дії договору або розірвання договору про надання послуг з розподілу електричної енергії припинення розподілу електричної енергії здійснюється ОСР (без додаткового попередження) протягом 5 робочих днів з дати закінчення строку дії договору/розірвання договору.

У разі самовільного відновлення електроживлення користувача (споживача електричної енергії), несанкціонованого відбору електричної енергії користувачем або втручання в роботу засобів обліку електричної енергії або елементів системи розподілу, зниження показників якості електричної енергії з вини користувача до величин, які порушують нормальне функціонування електроустановок ОСР та/або інших користувачів, невиконання припису уповноваженого представника відповідного органу виконавчої влади, який стосується вищенаведених порушень, ОСР має право без попередження повністю припинити розподіл електричної енергії після оформлення акта про порушення.

У разі усунення користувачем у встановлений строк порушень, що завчасно (до дати припинення/обмеження розподілу електричної енергії, зазначеної у попередженні) належним чином підтверджується, електроустановки користувача не відключаються.

Підключення електроустановок користувача, які були відключені на виконання вимоги або припису, здійснюється після усунення користувачем порушень, що підтверджується відповідним документом організації, що висунула вимогу або видала припис.

Відшкодування витрат ОСР на відновлення розподілу електричної енергії користувачу (повторне підключення електроустановки) здійснюється за рахунок сторони, за зверненням або з вини якої відбулося припинення розподілу електричної енергії (відключення електроустановки), за винятком форс – мажорних обставин.

Відключення захищених споживачів здійснюється з дотриманням вимог Порядку забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 №1209.

У періоди, визначені порядком захисту вразливих споживачів, встановленим постановою Кабінету Міністрів України, забороняється відключення електроустановок вразливих споживачів через заборгованість.

Початок періоду захисту вразливих споживачів від відключення не є підставою для відновлення постачання електричної енергії вразливому споживачу, електроустановка якого була відключена в інші періоди із дотриманням процедури, передбаченої цими правилами.