Друк

Однією із важливіших задач, яка постала перед залізничниками України у зв’язку з оголошенням незалежності України та створенням центральної структури з виконання загальногалузевих функцій, якою стала Державна адміністрація залізничного транспорту України, — забезпечення єдиної фінансово­економічної політики на підприємствах залізничного транспорту, що були передані у відання Укрзалізниці.

З цією метою у структурі Укрзалізниці одним із перших було створено Головне фінансово­економічне управління.

Основна заслуга в становленні та організації роботи Главку, визначенні його структури, функцій і задач, належить, в першу чергу, Опатерному К.Г., Трухановій В.І, Демешко В.П., Білоус А.І., Крижевич Н.М., Дем`янову Ю.Я., Безсонову О.В., Топольській Л.В., Прихненку О.В., Пархомюк В.О., Лук’янчиковій В.С., які на той час мали достатній досвід роботи, і, що дуже важливо, напрацьовані контакти з фінансистами Міністерства шляхів сполучення колишнього СРСР.

Перші зусилля управління були направлені на розробку необхідних законодавчих актів України та нормативних галузевих документів, які забезпечували правомірність фінансово­господарської діяльності Укрзалізниці та враховували всю специфіку залізничної галузі, особливості роботи якої становлять єдність технологічного процесу, порядок формування доходів і витрат від перевезень, особливості використання окремих видів основних засобів.

Надзвичайно важлива роль Головного фінансово­економічного управління полягала у забезпеченні досягнення прозорості фінансових потоків у галузі, побудові противитратного економічного механізму, створення інтерактивної мережі з обробки економічної інформації та умов для залучення зовнішніх інвестицій.

Починаючи з 1992 р. зусилля фахівців Главку були передусім зосереджені на розв’язанні питань, що забезпечують самостійну роботу Українських залізниць з розрахунків за пасажирські й вантажні перевезення. У зв’язку з чим було розроблено ряд програм, які дали залізницям України вийти з централізованих розрахунків та розподілу доходів через МШС Росії. З січня 1994 р. повністю здійснено перехід залізниць України до роботи в умовах самостійних розрахунків за перевезення вантажів, а в 1995 році — перехід на самостійні розрахунки з розподілу доходів від пасажирських перевезень у внутрішньодержавному сполученні.

За особистої участі фахівців Главку була розроблена «Програма стабілізації фінансового становища і створення умов стабільної діяльності залізниць у 1996—1999 рр.

З метою вдосконалення фінансово­економічної роботи, забезпечення своєчасного аналізу господарської діяльності та виявлення резервів ефективності виробництва, розроблено Положення про порядок планування та затвердження основних фінансово­економічних показників основної діяльності залізничного транспорту України. Зазначене Положення було своєрідною абеткою у взаємодії між управліннями Укрзалізниці та залізницями. Завдяки наполегливій роботі фахівців були розроблені нормативні документи, які заклали фундамент успішного управління фінансово­господарською діяльністю підприємств залізничної галузі.

Важливого значення набуло питання створення необхідної нормативної бази щодо сутності формування доходів від перевезень, а також організація обліку доходних надходжень, визначення терміну «доходи» стосовно залізничного транспорту, класифікація доходів для бухгалтерського обліку і складання звітності, критерію визнання доходів.

Одним з перших документів фінансової діяльності з обліку, формування та розподілу доходних надходжень було розроблено Інструкцію про порядок розподілу та формування доходів від перевезень для залізниць України, яку затверджено і введено в дію у 1997 р.

Головним управлінням постійно удосконалюється технологічний процес обробки даних про доходні надходження та розподіл за рахунок впровадження передових технологій нарахування та обліку доходних надходжень. Автоматизована система збору та обробки доходних надходжень від вантажних та пасажирських перевезень для формування доходів залізниць та підприємств Укрзалізниці (АС РОДУЗ) розроблена та введена в постійну експлуатацію. Об’єктом створення технології та програмного забезпечення АС РОДУЗ є передача даних із залізниць, підприємств та формування доходів від перевезень у автоматизованому режимі. Перспективою цього програмного забезпечення є його взаємодія із автоматизованими системами з вантажних, пасажирських та приміських перевезень.

Перед працівниками економічного блоку постало питання автоматизації основних процесів роботи з планування та аналізу показників. Однією з перших робіт із автоматизації (разом з групою науковців) вперше серед залізниць колишнього СРСР стала розробка електронних таблиць собівартості перевезень вантажів та пасажирів. Також вперше була розроблена Інструкція із калькулювання собівартості перевезень на залізничному транспорті України в розрізі видів перевезень, сполучень та видів тяги.

Починаючи з 2000 р. інтенсивними темпами постійно вносяться зміни в нормативні та законодавчі акти, зокрема підприємства залізничного транспорту України одними з перших у державі перейшли на ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Відповідно до вимог Директиви ЄЕС № 91/440, Концепції Державної програми реформування залізничного транспорту, схваленої розпорядженням КМУ від 27.12.2006 р. щодо структурного розподілу витрат з надання транспортних послуг та витрат на утримання інфраструктури залізничного транспорту, забезпечення прозорості фінансової звітності здійснені першочергові кроки, а саме: розроблена нова Номенклатура витрат з основних видів економічної діяльності залізничного транспорту України, яка затверджена наказом Укрзалізниці від 21.08.2007 р. № 417-Ц та розроблено нову галузеву фінансову звітність «Звіт про доходи і витрати з основних видів економічної діяльності залізничного транспорту України».

У результаті проведеної роботи забезпечується формування витрат за видами економічної діяльності, видами перевезень, видами робіт допоміжної діяльності за економічними елементами та статтями витрат відповідно до нової Номенклатури витрат.

Суттєві зміни в роботі управління почали відбуватися з 2005 р. після прийняття наказу Міністерства економіки України «Про складання, затвердження та виконання фінансових планів».

Починаючи з 2005 р., відповідно до розробленої Мінекономіки форми, фінансові плани залізниць погоджуються в причетних міністерствах. Обсяг робіт, пов’язаних з розробкою фінансових планів, зріс більше ніж у 7 разів. За встановленою формою, яка щорічно вдосконалюється, управління формує фінансові плани шести залізниць та 36 підприємств залізничного транспорту. Крім того, формується зведений фінансовий план залізниць та підприємств залізничного транспорту, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

Однією з основних функцій Головного управління є контроль за надходженням та використанням коштів галузі. Контролю щодо обліку надходження коштів та їх використанню підлягає кожна гривна.

В умовах невизначеності та нестабільності ринкової ситуації важливим є вдосконалення діючих форм економічних взаємовідносин Укрзалізниці з залізницями та підприємствами, що входять до сфери її управління.

Так, розроблено Порядок щомісячного формування та виконання оперативного плану надходження коштів та їх використання Укрзалізницею.

У зв’язку з активізацією та глобалізацією євроінтеграційних процесів в Україні, залученням іноземних інвестицій, виходу на міжнародні ринки капіталу, новим та актуальним для Укрзалізниці стало проведення таких робіт, як аудит зведеної фінансової звітності Укрзалізниці, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі — МСФЗ), що потребує від фахівців Главку вивчення вимог міжнародних стандартів обліку та права.

Враховуючи те, що Укрзалізниця активно співпрацює з іноземними банківськими установами, для забезпечення виконання вимог укладених Кредитних угод щорічно, починаючи з 2007 р., здійснюється трансформація зведеної фінансової звітності Укрзалізниці, складеної за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку а також відповідно до Міжнародних стандартів, і забезпечується проведення аудиту цієї звітності.

Фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, відкриває нові можливості для узгодженості та ефективного підвищення якості інформації, що міститься у звітності, є більш прийнятною для міжнародних фінансових установ, і відповідно забезпечує привабливість Укрзалізниці для інвесторів.

Головним фінансово­економічним управлінням Укрзалізниці спільно з залізницями постійно проводиться робота щодо залучення довгострокових кредитних ресурсів, як внутрішніх так і зовнішніх, а також  пошуку альтернативних джерел фінансування.

Протягом останніх років наступні, найбільш значимі кредитні угоди із зовнішніми кредиторами, були:

 • Кредитна угода між Укрзалізницею та ЄБРР на загальну суму $ 120 млн. Кредит під гарантію Держави.
  Зазначений кредит був направлений на фінансування реалізації проекту Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України, а саме придбання колійної техніки та будівництво Бескидського тунелю на залізничній дільниці між станціями Бескид і Скотарське Львівської залізниці.
 • Договір стосовно кредиту між Укрзалізницею та Дойче Банком АГ на суму $ 700 млн, який було укладено 18 жовтня 2004 р. Кредит під гарантію Держави.
  Мета кредиту — фінансування проектування і будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через річку Дніпро в м. Києві, генеральним замовником якого виступає ДТГО «Південно-Західна залізниця».
 • Строковий кредитний договір між Барклейз Банк Пі-Ел­Сі, Укрзалізницею та шістьма залізницями України у розмірі $ 550 млн.
 • Кредитна угода між Донецькою залізницею та ЄБРР на загальну суму $ 62,5 млн.
 • Кредитний договір між Південною залізницею і Ексімбанком Кореї на загальну суму $ 260 950 тис. Кредит під гарантію Держави.

Працівники Главку приймають участь як у питаннях внутрішньогалузевого ціноутворення, так і впровадженні нормативних документів щодо удосконалення тарифоутворення на послуги залізничного транспорту з перевезень.

Розпочалася інтенсивна робота із розробки програмного забезпечення автоматизованого ведення форм фінансових планів підприємств залізничного транспорту.

Для оптимізації управління грошовими потоками проводиться робота зі створення автоматизованої системи контролю за рухом коштів та виконання оперативного плану надходження коштів та їх використання (АСКП УЗ), яка дозволяє в оперативному режимі відстежувати фінансові потоки і в майбутньому буде відігравати ключову роль в прийнятті керівництвом оперативних управлінських рішень.

Одним з найважливіших досягнень Главку є автоматизація первинного бухгалтерського обліку. Фахівці Главку, спільно з фахівцями залізниць, забезпечили виконання Програми впровадження в структурних підрозділах залізниць автоматизованого ведення бухгалтерського обліку, затвердженої наказом від 24.01.2007 р. № 056-Ц, відповідно до якої з 2010 р. на всіх 780 структурних підрозділах залізниць впроваджено програмне забезпечення бухгалтерського обліку АСБО «Фобос», яке розроблене підприємством, підпорядкованим Укрзалізниці — ПКТБ АСУ ЗТ. Основною перевагою впровадженого програмного продукту є забезпечення єдиної методології ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Для підтримання АСБО «Фобос» у сучасному стані здійснюється його постійне методологічне супроводження.

Плануються роботи з розширення можливостей АБСО «Фобос». Заплановано розробку програмного забезпечення з передачі та узагальнення даних на рівні галузевих служб, фінансово­економічних служб залізниць та Укрзалізниці. На сьогодні здійснюється узгодження Програми впровадження автоматизованої системи бухгалтерського обліку АСБО «Фобос» на всіх підприємствах, підпорядкованих Укрзалізниці, та в Укрзалізниці.

Начальники Головного фінансово­економічного управління:

 • К. Г. Опатерний — 01.1992—05.1997 рр.
 • О. П. Петренко — 05.1997—06.2000 рр.
 • С. В. Горілей (в.о.) — 06.2000—07.2000 рр.
 • Н. С. Соколовська — 07.2000 —12.2005 рр.
 • М. В. Сонін — 12.2005—10.2008 рр.
 • Т. С. Рябчун — 10.08.2008 — по теперішній час

  Керівництво Департаменту:

  • Начальник – РЯБЧУН Тамара Станіславівна
  • Перший заступник начальника – Клочок Ольга Іванівна

  Контактна інформація:

  • Адреса: м. Київ-150, МСП 03680 вул. Тверська 5
  • Телефон: приймальна – 465-05-86, факс – 521-60-14
  • Ел. адреса: cfsk@lotus.uz.gov.ua