Друк

Департамент охорони праці та промислової безпеки є структурним підрозділом апарату управління ПАТ «Укрзалізниця».

Короткий опис

Департамент відповідно до законодавства з охорони праці організовує проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників, здійснює контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, колективного договору та актів з охорони праці, що діють в межах ПАТ «Укрзалізниця».

Основні завдання

Забезпечення виконання Закону України "Про охорону праці" в ПАТ «Укрзалізниця».

Запровадження ефективної системи управління охороною праці в ПАТ «Укрзалізниця» та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямку регіональних філій та філій, у тому числі їх структурних (виробничих) підрозділів.

Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників.

Вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників.

Контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, колективного договору та актів з охорони праці, що діють в межах ПАТ «Укрзалізниця».

Інформування та надання методичних рекомендацій працівникам ПАТ «Укрзалізниця» з питань охорони праці.

Організація роботи з дотримання вимог нормативно-правових актів під час експлуатації об’єктів та устаткування підвищеної небезпеки.

 

Функції

Департамент відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі функції:

 

Розробляє спільно з іншими структурними підрозділами апарату управління ПАТ  «Укрзалізниця», регіональними філіями, філіями:

- Комплексні плани щодо підвищення рівня охорони праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням та заходи щодо запобігання травмуванню громадян на залізничному транспорті;

- Нормативно-правові акти з питань охорони праці, що діють в ПАТ «Укрзалізниця»;

- Умови колективного договору щодо питань, які стосуються охорони праці.

Проводить комплексні та цільові перевірки організації роботи з охорони праці та стану охорони праці безпосередньо на робочих місцях.

Веде облік випадків та аналізує причини виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій.

Складає звітність з охорони праці за встановленими формами.

Надає методичну допомогу структурним підрозділам апарату управління ПАТ «Укрзалізниця», регіональним філіям, філіям в розробленні інструкцій з охорони праці та переліку професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони праці.

Надає інформацію структурним підрозділам апарату управління ПАТ «Укрзалізниця», регіональним філіям та філіям з питань нормативно-правового забезпечення з охорони праці.

Розглядає листи, заяви, скарги працівників, що стосуються питань охорони праці.

Розслідує з виїздом на місце наявність небезпечної виробничої ситуації в разі відмови працівника від роботи відповідно до Закону України «Про охорону праці».

 

                           Організовує:

- Проведення оглядів-конкурсів з питань охорони праці.

- Наради, семінари з питань охорони праці.

- Пропаганду з питань охорони праці з використанням інформаційних засобів.

- Проведення комплексних і цільових перевірок з питань, що віднесені до компетенції Департаменту.

- Навчання та перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб та фахівців структурних підрозділів апарату управління ПАТ «Укрзалізниця», регіональних філій та філій.

 Бере участь у:

- Розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, згідно з установленим порядком.

- Складанні санітарно-гігієнічних характеристик робочих місць працівників з питань охорони праці.

- Проведенні внутрішнього аудиту охорони праці у структурних та виробничих підрозділах ПАТ «Укрзалізниця».

- Роботі комісій з приймання в експлуатацію об’єктів виробничого призначення, нових зразків рухомого складу, колійної техніки тощо.

- Забезпеченні розвитку автоматизованих комп’ютерних систем щодо питань охорони праці та промислової безпеки.

            Контролює проведення атестації робочих місць на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці в структурних та виробничих підрозділах ПАТ «Укрзалізниця».

            Проводить вступні інструктажі з охорони праці голові правління, членам правління і директорам, а також керівникам структурних підрозділів апарату управління ПАТ «Укрзалізниця».

 Контролює структурні та виробничі підрозділи ПАТ «Укрзалізниця» щодо:

- Дотримання вимог нормативно-правових актів з:

безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів та механізмів, вантажо-захоплювальних пристроїв, парових та водогрійних котлів, трубопроводів пари та гарячої води, посудин, що працюють під тиском, компресорів, повітропроводів, ацетиленових генераторів та іншого обладнання для газополум’яної обробки металу, кисневих балонів та балонів зі скрапленими горючими газами, пунктів по ремонту і випробуванню обладнання для кисневої різки металів, безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

безпеки при експлуатації виробничих об’єктів, які використовують природний газ;

санітарно-гігієнічних і санітарно-побутових умов праці працівників.

- Виконання заходів, передбачених комплексними планами та програмами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, галузевою угодою;

- Проведення ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки.

- Своєчасного проведення необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування.

- Стану запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем;     

- Зберігання, прання, хімічного чищення, сушіння, знепилювання і ремонту спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

- Своєчасного і правильного надання працівникам пільг і компенсацій за роботу у важких та шкідливих умовах праці.

- Використання цільових коштів, призначених для виконання комплексних заходів та програм з охорони праці.

- Проведення попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічних обов’язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року.

 - Забезпечення працівників ПАТ «Укрзалізниця» спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту, мийними та знешкоджувальними засобами.

 - Профілактики, ведення обліку та аналізу нещасних випадків невиробничого травматизму на залізничному транспорті.

 Створює та розповсюджує нові навчальні відеоматеріали з охорони праці та промислової безпеки.

 Контролює відповідність вимогам охорони праці нормативно-технічних актів (технічні умови на продукцію та послуги, технічні завдання на продукцію для залізничного транспорту, технологічні процеси, технічні регламенти тощо).

 В межах компетенції та відповідно до покладених завдань Департаментом здійснюється організація та виконання заходів у сфері охорони державної таємниці.

Керівництво

Директор – Сусленко Валерій Семенович.

 

Контактна інформація:

Адреса: м. Київ, вул. Протасів Яр 2

Телефон: приймальня (044) 465-30-71

                  факс (044) 465-30-75